3.2 Likt løser likt

Ordet løsemiddel brukes vanligvis om en væske som løser et annet stoff – enten dette stoffet er i væskeform, i gassform eller som fast stoff. Det stoffet det er mest av i en løsning, kaller vi et løsemiddel. I denne aktiviteten skal vi bruke vann og parafinolje som løsemidler. Parafinolje består av hydrokarboner som er bygd opp av bare C- og H-atomer.

 

Problemstilling

Stemmer det i praksis at «likt løser likt»?

 

UTSTYR

Fellesutstyr

 • KI(s), kaliumjodid
 • kokosfett
 • CuSO4 · 5H2O(s), kobber(II)sulfat-pentahydrat
 • I2(s), jod
 • vaskeflaske
 • parafinolje i dråpetellere

 

Utstyr for gruppen

 • 9 små plastbegre eller reaksjonsbrett/mikroplate
 • glasstav/rørepinne

 

Fremgangsmåte og observasjoner

1)  Overfør litt (en liten spatelspiss) av de fire faste stoffene kaliumjodid, kokosfett, kobber(II)sulfat og jod til hvert sitt beger. Tilsett noen milliliter vann i hvert beger og rør. Noter i tabellen nedenfor om stoffene er løselige (L) eller uløselige (U) i vann, og hvilke farger eventuelle løsninger får.

Faste stoffer

Løsemidler

KI Kokosfett CuSO4·5H2O I2
Polart/Upolart Polart/Upolart Polart/Upolart Polart/Upolart

Vann

Polart

       

Parafinolje

Upolart

       

2) Gjenta punkt 1, men bruk parafinolje som løsemiddel i stedet for vann.

3) Bland litt vann og parafinolje i et beger og rør. Noter om væskene blandes eller ikke.

 

Resultater og spørsmål

a) Forklar ut fra strukturformelen til vann hvorfor vann er et polart løsemiddel. Gi en grunn for at parafinolje er et upolart løsemiddel.

b) Hva mener vi med at «likt løser likt»?

c) Vurder ut fra observasjonene i punkt 1 og 2 om hvert av de fire faste stoffene er polart eller upolart. Stryk det som ikke passer i tabellen der det står polart/upolart.

d) Hvilke av de faste stoffene er ioneforbindelser? Hvorfor betrakter vi ioneforbindelser som polare stoffer?

e) I begeret med I2 blir plasten farget. Hvordan vil du forklare det?

 

Risikovurdering

Egenskaper ved stoffene

 • KI(s), kokosfett, parafinolje: Vurdert ikke merkepliktig.
 • CuSO4 · 5H2O(s): Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • I2(s): Farlig ved innånding. Farlig ved hudkontakt. Meget giftig for liv i vann.

Spesielle tiltak

Bruk briller. Unngå å ta på CuSO4 · 5H2O(s) og I2(s). Hvis du får noe på hendene, vasker du med såpe og vann.

Avfallshåndtering

Rester av fast I2 samles i et beger og settes i avtrekkskap til stoffet er fordampet. Vannløsningen av CuSO4og rester av fast CuSO4 tømmes i en resteflaske for metallioner, mens de andre vannløsningene helles i vasken. Skyll med vann. Rester av parafinolje suges opp i tørkepapir og kastes som restavfall.