Risikovurderinger kap 3

3.1 Å lage «Slime»

Egenskaper ved stoffene

 • 4 % polyvinylalkoholløsning, 4 % boraksløsning: Vurdert ikke merkepliktig

Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Slime kan kastes som restavfall
 • Rester av løsninger kan tømmes i vasken hvis de hver for seg skylles ned med mye vann

 

3.2 Likt løser likt – risikovurdering

Egenskaper ved stoffene

 • KI(s), kokosfett, parafinolje: Vurdert ikke merkepliktig
 • CuSO4 · 5H2O(s): Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
 • I2(s): Farlig ved innånding. Farlig ved hudkontakt. Meget giftig for liv i vann

Spesielle tiltak

 • Bruk briller
 • Unngå å ta på CuSO4 · 5H2O(s) og I2(s). Hvis du får noe på hendene, vasker du med såpe og vann

Avfallshåndtering

 • Rester av fast I2 samles i et beger og settes i avtrekkskap til stoffet er fordampet
 • Vannløsningen av CuSO4 og rester av fast CuSO4 tømmes i en resteflaske for metallioner, mens de andre vannløsningene kan helles i vasken. Skyll med vann
 • Rester av parafinolje suges opp i tørkepapir og kastes som restavfall

 

3.3 Tre kompleksioner av kobber(II)ioner

Egenskaper ved stoffene

 • 0,1 M CuSO4: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet
 • NaCl(s), 2 M NH3: Vurdert ikke merkepliktig

Spesielle tiltak

 • Bruk briller
 • Rester av Cu2+-løsninger samles opp

Avfallshåndtering

 • Rester av Cu2+-løsningene tømmes i en resteflaske for metallioner