Klassifisering og merking av kjemikalier (CLP) og Prioritetslisten

Noen av kjemikaliene som brukes i aktivitetene i Kjemi 1 er stoffer som er helse- og miljøskadelige. Hvilke farer de utgjør står i: EUs klassifiserings- og merkingsfortegnelse C&L Inventory.

Oppgave

  1. Hvor mange fareklasser er det for Fysiske farer?
  2. Hvor mange fareklasser er det for Helsefare?
  3. Hvor mange fareklasser er det for Miljøfare?
  4. Bruk nettstedet Kjemikaliesøk fra Miljødirektoratet og søk på: kvikksølv. Hva er CAS-nummetet til kvikksølv?
  5. Bruk nettstedet ECHA og søk på CAS-nummeret til kvikksølv eller Mercury. Hvilke faremerkinger har kvikksølv?
  6. Hva betyr det at et stoff står på Prioritetslisten?
  7. Skriv et referat om Fosfororganiske flammehemmere der du argumenterer for hvorfor bruken av stoffet bør reduseres.