4.1 Bestemmelse av krystallvann i et salt

Mange ioneforbindelser inneholder vannmolekyler som er bundet til ionene i saltet. Slike ioneforbindelser kaller vi hydrater. Vannet som inngår i et hydrat, kaller vi krystallvann. Krystallvannet blir oppgitt i formelen som et bestemt antall vannmolekyler. Det kan du se av formelen for natriumsulfat-dekahydrat nedenfor. Vi kan fjerne krystallvannet ved oppvarming. Da endrer strukturen og krystallformen seg.

 

Problemstilling

Klarer du å fjerne alt krystallvannet i saltet Na2SO4 · 10H2O ved oppvarming?

 

UTSTYR

Fellesutstyr

 • Na2SO4 · 10H2O(s), natriumsulfat-dekahydrat
 • vekt med nøyaktighet 0,1 g

 

Utstyr for gruppen

 • reagensglass som tåler sterk varme
 • gassbrenner, fyrstikker
 • glassvatt
 • treklype

 

Fremgangsmåte og observasjoner

1) Lag en propp av glassvatt som passer til reagensglasset. Vei reagensglasset med glassvatten og noter massen.

2) Overfør ca. 2 g Na2SO4 · 10H2O til reagensglasset. Noter utseendet på hydratet (farge, krystallinsk/pulver). Sett proppen av glassvatt i glasset. Vei reagensglass, propp og salt nøyaktig og noter massen.

3) Hold reagensglasset med saltet på skrå inn i flammen fra en gassbrenner og studer det som skjer.

4) Fortsett oppvarmingen langs hele reagensglasset til alt vannet er dampet vekk (også fra glassvatten).

5) La reagensglasset med salt bli avkjølt, vei det og noter massen.

 

Resultater og spørsmål

a) Beskriv og forklar det som skjer når du varmer opp reagensglasset med hydratet.

b) Regn ut

 • massen av salt med krystallvann
 • stoffmengden (i mol) av salt med krystallvann
 • massen av vannet som er spaltet av ved oppvarming
 • stoffmengden (i mol) av vann som er «forsvunnet»
 • hvor mange mol vann som er «forsvunnet» per mol natriumsulfat-dekahydrat. Rund av svaret til nærmeste hele tall.

c) Hva blir formelen for natriumsulfat med krystallvann ut fra de bestemmelsene du har gjort? Hvordan stemmer ditt resultat med den oppgitte formelen for saltet? Diskuter eventuelle feilkilder.

 

Anvendelser og sammenhenger

d) Forklar hvorfor vannfritt natriumsulfat kan brukes som tørkemiddel.

 

Risikovurdering

Egenskaper ved stoffene

Na2SO4 ∙ 10H2O(s): Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

Åpen flamme (gassbrenner). Reagensglass kan sprekke.

Spesielle tiltak

Bruk briller. Unngå løst hår og løse klær. Benytt reagensglass som tåler kraftig oppvarming i flammen fra en gassbrenner.

Avfallshåndtering

Fast stoff kan kastes som restavfall.