4.2 Tillaging av molare løsninger

Gjennom denne aktiviteten lærer du arbeidsmåter som er viktige å beherske på laboratoriet. Du skal først lage en løsning med en bestemt molar konsentrasjon. Så skal du fortynne den for å lage en ny løsning med lavere konsentrasjon. Fordi de to løsningene skal ha ulik nøyaktighet, bruker vi ulikt utstyr.

I grunnboken oppgir vi den molare konsentrasjonen med enheten mol/L, men på flasker på laboratoriet skrives enheten som M. Det er grunnen til at vi skriver M både i denne og andre aktiviteter.

 

Problemstilling

Hvilken masse trengs av et fast stoff for å lage et bestemt volum av en løsning med en bestemt konsentrasjon i mol/L? Hvilket volum må tas ut av løsningen for å lage en ny løsning med et bestemt volum og en bestemt konsentrasjon i mol/L?

 

UTSTYR

Fellesutstyr

  • NaCl(s), natriumklorid (alternativt kan elevene lage løsninger som trengs i andre forsøk)
  • vekter med 0,01 grams nøyaktighet

 

Utstyr for gruppen

  • målekolbe, 100 mL, med propp
  • målesylinder, 100 mL
  • gradert begerglass, 400 mL eller 500 mL
  • veieskip
  • dråpeteller
  • vaskeflaske

 

Fremgangsmåte og observasjoner

Tillaging av 100 mL løsning av nøyaktig 1,00 M NaCl

1) Regn ut hvor mye fast natriumklorid du må veie av for å lage 100 mL av 1,00 M NaCl-løsning. Bruk et veieskip og vei av denne massen.

2) Overfør saltet til en 100 mL målekolbe. Se figurene på neste side. Tilsett ca. 50 mL vann. Sving på kolben slik at saltet løser seg. Fyll så målekolben opp til merket med vann fra vaskeflasken. Vannets overflate er buet og skal tangere merket slik det er vist på bilde nr. 4. Sett i proppen og snu kolben opp ned noen ganger til alt er godt blandet.

Tillaging av 250 mL løsning av tilnærmet 0,2 M NaCl ved fortynning

3) Beregn hvor mange mL av saltløsningen din fra punkt 2 du trenger for å lage 250 mL med 0,2 M NaCl. Siden konsentrasjonen på løsningen ikke skal ha samme grad av nøyaktighet som løsningen fra punkt 2, kan du bruke målesylinder og begerglass til å lage den nye løsningen. Mål ut det beregnede volumet av NaCl-løsningen, overfør løsningen til et gradert begerglass og fortynn til 250 mL med vann.

Resultater og spørsmål

a) Hvor mange gram natriumklorid veide du av i punkt 1? Vis utregningen.

b) Hvilket volum målte du ut i punkt 3? Vis utregningen.

Risikovurdering

Egenskaper ved stoffene

NaCl(s): Vurdert ikke merkepliktig.

Spesielle tiltak

Ingen.

Avfallshåndtering

Fast stoff kastes som restavfall. Løsninger av natriumklorid helles i vasken.