5.3 Kjemisk reaksjon med observerbare endringer og netto ioneligning

Denne aktiviteten er et eksempel på en kjemisk reaksjon der det er lett å observere at det dannes et nytt stoff, og at noe «forsvinner». Du skal bruke stålull i aktiviteten. Stålull er nesten rent jern og inneholder mindre enn 1 % karbon. Det er jernet (Fe) i stålullen som reagerer.

 

Problemstilling

Hva er de observerbare tegnene på at det skjer en kjemisk reaksjon mellom jern og kobber(II)sulfatløsning? Hvordan kan reaksjonen beskrives med en netto ioneligning?

 

UTSTYR

Fellesutstyr

  • 0,1 M CuSO4, kobber(II)sulfatløsning*
  • stålull uten såpe (Fe)

 

Utstyr for gruppen

  • lite begerglass eller plastbeger

*Oppskriften står på side 118.

 

Fremgangsmåte og observasjoner

1) Beskriv de utleverte stoffene.

2) Putt litt stålull ned i noen milliliter av kobber(II)sulfatløsningen. Beskriv det du observerer etter noen minutter.

 

Resultater og spørsmål

a) Hvilke observasjoner gjorde du som tyder på at det har skjedd en kjemisk reaksjon?

b) Hva er reaktantene (utgangsstoffene) i reaksjonen?

c) Skriv netto ioneligning med tilstandssymboler for reaksjonen.

d) Skriv balansert totalligning og sett på navn og farger for stoffene under formlene.

e) Regn ut hvor mange gram jern vi trenger for å fjerne alle Cu2+-ionene fra 10 mL av 0,1 M CuSO4.

 

Risikovurdering

Egenskaper ved stoffene

  • Stålull: Vurdert ikke merkepliktig.
  • CuSO4(aq): Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Spesielle tiltak

Ingen.

Avfallshåndtering

Rester av stålull kastes som restavfall. Rester av (fargeløs) løsning helles i vasken og skylles ned med vann.