5.5 Oksidasjon av kobber

Kobber er et holdbart metall, men det reagerer med oksygenet i luften. Vi sier at det skjer en oksidasjon av kobberet. En kobberplate som står i luften, får langsomt et belegg av svart kobber(II)oksid. Belegget beskytter mot videre oksidering av kobberet under belegget. Hvis kobber er i pulverform, er overflaten stor og en større del av kobberet blir oksidert. Varmer vi opp kobberet, går reaksjonen fort.

 

Problemstilling

Hvor mange prosent utbytte av det teoretisk mulige får du når kobberpulver blir varmet opp i luft og det dannes (noe) kobber(II)oksid?

 

UTSTYR

Fellesutstyr

  • kobberpulver, Cu(s)
  • vekter

 

Utstyr for gruppen

  • porselensskål
  • gassbrenner
  • fyrstikker
  • stativ med triangel
  • digeltang

 

Fremgangsmåte og observasjoner

1) Vei porselensskålen og noter massen.

2) Ta ca. 3 g kobberpulver i skålen og vei skål med pulver nøyaktig. Noter massen.

3) Varm skålen med kobberpulveret til alt er helt svart.

4) Avkjøl og vei skålen med innhold. Noter massen.

 

Resultater og spørsmål

a) Skriv ligning for reaksjonen mellom kobber og oksygen der det blir dannet kobber(II)oksid.

b) Regn ut hvor mye kobber som er veid av.

c) Regn ut massen av oksygen som er blitt bundet i kobber(II)oksid.

d) Regn ut stoffmengden (i mol) av oksygenatomer.

e) Regn ut stoffmengden (i mol) av CuO og deretter massen av CuO som er dannet.

f) Regn ut teoretisk utbytte av kobber(II)oksid.

g) Beregn utbyttet i prosent. Pek på årsaker til at du ikke fikk 100 % utbytte.

 

Risikovurdering

Egenskaper ved stoffene

  • Cu-pulver: Meget brannfarlig

Faremoment ved gjennomføring

Åpen flamme (gassbrenner).

Spesielle tiltak

Bruk briller. Unngå løst hår og løse klær.

Avfallshåndtering

Rester kastes som restavfall.