Risikovurderinger kap 7

7.1 Reaksjonsfarten påvirkes av konsentrasjon og temperatur

Egenskaper ved stoffene

  • 2 M HCl: Vurdert ikke merkepliktig
  • Mg(s): Brannfarlig fast stoff

Spesielle tiltak

  • Ingen

Avfallshåndtering

  • Løsningene kan helles i vasken
  • Rester av Mg(s) kastes som brannfarlig avfall

 

7.2 Påvirkning av en kjemisk likevekt

Egenskaper ved stoffene

  • 1 M KSCN og 0,1 M Fe(NO3)3: Vurdert ikke merkepliktig
  • 0,1 M AgNO3: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Spesielle tiltak

  • Rester av AgNO3(aq) samles opp

Avfallshåndtering

  • Rester av AgNO3(aq) tømmes i en resteflaske for metallioner, mens de andre løsningene kan helles i vasken. Skyll med vann