Risikovurderinger kap 8

8.1 Påvisningsreaksjoner basert på forskyvning av syre-base-likevekter

Egenskaper ved stoffene

 • CH3COONa ∙ 3H2O, 0,1M HCl: Vurdert ikke merkepliktig
 • NH4Cl(s) · K2CO3(s): Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon
 • 2 M H2SO4 · 2 M NaOH: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

Spesielle tiltak

 • Bruk briller
 • Unngå å ta på stoffene og løsningene. Hvis du får noe på hendene, vasker du med såpe og vann

Avfallshåndtering

 • Rester av stoffer løses i vann og tømmes i vasken
 • Små rester av svovelsyre og natriumhydroksidløsning tømmes i vasken og skylles ned med mye vann

 

8.2 pH i saltløsninger

Egenskaper ved stoffene

 • Na2HPO4 ∙ 2H2O(s), NaH2PO4 ∙ H2O(s): Vurdert ikke merkepliktig
 • Na3PO4 ∙ H2O(s): Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene

Spesielle tiltak

 • Bruk briller
 • Unngå å ta på Na3PO4 ∙ H2O(s). Hvis du får noe på hendene, vasker du med såpe og vann

Avfallshåndtering

 • Rester av stoffene løses i vann og tømmes i vasken

 

8.3 Sure og basiske oksider

Egenskaper ved stoffene

 • S(s): Irriterer huden
 • SO2(g): Giftig ved innånding. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
 • BTB-løsning, bromtymolblått-løsning: Vurdert ikke merkepliktig
 • CaO(s): Gir alvorlig øyeskade
 • Mg(s): Brannfarlig fast stoff
 • MgO(s): Vurdert ikke merkepliktig

Faremomenter ved gjennomføring

 • Åpen flamme (gassbrenner)
 • Intenst lys fra brennende magnesium

 Spesielle tiltak

 • Del 1: Denne delen av aktiviteten må utføres i avtrekksskap
  Unngå løst hår og løse klær
 • Del 2: Bruk briller. Ikke se direkte på brennende magnesium
  Unngå løst hår og løse klær

Avfallshåndtering

 • Løsningene kan tømmes i vasken og skylles ned med vann
 • Rester av Mg(s) kastes som brannfarlig avfall

 

8.4 Titrering av sterk syre med sterk base

Egenskaper ved stoffene

 • 0,1 M NaOH og ca. 0,1 M HCl: Vurdert ikke merkepliktig
 • Fenolftaleinløsning: Meget brannfarlig væske og damp

 Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Løsningene kan tømmes i vasken

 

8.5 Sammenligning av titrerkurvene for en sterk syre og en svak syre

Egenskaper ved stoffene

 • Buffer pH = 4, Buffer pH = 7 og 0,1 M NaOH, 0,1 M HCl, 0,1 M CH3COOH: Vurdert ikke merkepliktig

 Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Løsningene kan tømmes i vasken

 

8.6 Bestemmelse av masseprosent eddiksyre i en husholdningseddik

Egenskaper ved stoffene

 • Husholdningseddik (7 %): Vurdert ikke merkepliktig
 • Selvvalgt utstyr/stoffer: Innhent nødvendig informasjon

Spesielle tiltak

 • Selvvalgt utstyr må vurderes

Avfallshåndtering

 • Husholdningseddik kan tømmes i vasken

 

8.7 Detektivoppgave: Hvilken løsning i hvilken dråpeteller?

Egenskaper ved stoffene

 • 0,1 M-løsninger av BaCl2, HCl, H2SO4, CH3COOH, NaOH, NaCl, Na2SO4 og 1 M-løsning av NH3: Vurdert ikke merkepliktig
 • 0,1 M CuSO4: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Spesielle tiltak

 • Rester av CuSO4-løsninger samles opp

Avfallshåndtering

 • Rester av CuSO4-løsninger tømmes i resteflaske for metallioner