Risikovurderinger kap 5

5.1 Forprøver på kjente organiske forbindelser

Egenskaper ved stoffene

 • NH2(CH2)6NH)2(l), heksan-l,6-diamin: Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • CH3COOC4H9(l), butyletanat: Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • C6H5CH3(l), metylbenzen (toluen): Meget brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt
  eksponering.
 • C2H5COOH(l), propansyre: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av
  luftveiene.
 • CH3CHO(l), etanal: Ekstremt brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon
  av luftveiene. Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
 • C5H11OH(l), pentan-1-ol: Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Farlig ved innånding. Kan forårsake
  irritasjon av luftveiene.
 • C8H15NH2(l), oktanamin: Brannfarlig væske og damp. Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Gir alvorlig øyeskade. Farlig ved innånding. Meget giftig for liv i vann.
 • C6H4(OH)COOCH3(l), metylsalisylat: Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • CH3(CH2)14COOH(s), heksadekansyre (palmitinsyre): Vurdert ikke merkepliktig.
 • C6H10(l), sykloheksen: Meget brannfarlig væske og damp. Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt.
 • C6H14(l), heksan: Meget brannfarlig væske og damp. Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt.
 • 2 M NaOH: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • 2 M H2SO4: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Mange brannfarlige og helsefarlige stoffer.

Spesielle tiltak

 • Bruk briller.
 • Arbeid i avtrekk.
 • Unngå åpen flamme.
 • Forbrenningstesten utføres i et eget avtrekk hvor det ikke finnes brannfarlige stoffer utenom stoffet som testes.
 • Unngå løst hår og løse klær.

Avfallshåndtering

 • Organiske væsker og løsninger tømmes i resteflaske: enten for hydrokarboner og oksygenholdige organiske væsker eller for halogenholdige organiske væsker.
 • Rester av palmitinsyre kastes som restavfall.
 • Rester av svovelsyre og natronlut tømmes i vasken og skylles ned med mye vann.

 

5.2 Påvisningsreaksjoner for stoffgrupper - 1

1. Påvisning av vannløselige aldehyder med Fehlings væske

Egenskaper ved stoffene

 • CH3CHO(l), etanal (acetaldehyd): Ekstremt brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
 • Fehlings væske: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Brannfarlige og helsefarlige stoffer.

Spesielle tiltak

 • Bruk briller.
 • Arbeid i avtrekk.
 • Unngå åpen flamme.

Avfallshåndtering

 • Løsninger fra testen tømmes i resteflasker for metallioner.
 • Rester av etanal tømmes i resteflaske for organiske løsemidler uten halogen.

 

5.2 Påvisningsreaksjoner for stoffgrupper - 2

2. Påvisning av aldehyder med Tollens test

Egenskaper ved stoffene

 • CH3CHO(l), etanal (acetaldehyd): Ekstremt brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
 • C2H5CHO(l), propanal: Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • 0,5 M AgNO3: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • 2 M NaOH: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • 2 M NH3: Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Brannfarlige og helsefarlige stoffer.

Spesielle tiltak

 • Bruk briller.
 • Arbeid i avtrekk.
 • Unngå åpen flamme.

Avfallshåndtering

 • Løsninger fra testen tømmes i resteflasker for metallioner.
 • Glasset skylles med vann som tømmes i vasken.
 • Rester av etanal og propanal tømmes i resteflaske for organiske løsemidler uten halogen.

 

5.2 Påvisningsreaksjoner for stoffgrupper - 3

3. Påvising av aldehyder og ketoner med 2,4-di

Egenskaper ved stoffene

 • CH3OCH3(l), propanon (aceton): Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Brannfarlige og helsefarlige stoffer.

Spesielle tiltak

 • Bruk briller.
 • Arbeid i avtrekk.
 • Unngå åpen flamme.

Avfallshåndtering

 • Løsninger fra testen tømmes i resteflasker for hydrokarboner.
 • Rester av aceton tømmes i resteflaske for organiske løsemidler uten halogen.

 

5.2 Påvisningsreaksjoner for stoffgrupper - 4

4. Påvisning av karboksylsyrer med mettet NaHCO3(aq)

Egenskaper ved stoffene

 • C6H5COOH(s), benzosyre: Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • Mettet NaHCO3(aq): Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Ingen

Spesielle tiltak

 • Bruk briller

Avfallshåndtering

 • Løsninger fra testen og rester av NaHCO3(aq) tømmes i vasken og skylles ned med vann.
 • Rester av benzosyre kastes som restavfall.

 

5.2 Påvisningsreaksjoner for stoffgrupper - 5

5. Påvisning av organisk bundet klor og brom med Beilsteins test

Egenskaper ved stoffene

 • PVC(s), polyvinylklorid: Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Åpen flamme (gassbrenner).

Spesielle tiltak

 • Bruk briller.
 • Arbeid i eget avtrekk hvor det ikke finnes brannfarlige
  stoffer.
 • Unngå løst hår og løse klær.

Avfallshåndtering

 • Rester fra forsøket kastes som restavfall.

 

5.2 Påvisningsreaksjoner for stoffgrupper - 6

6. Påvisning av umettede forbindelser med bromløsning

Egenskaper ved stoffene

 • C6H10(l), sykloheksen: Meget brannfarlig væske og damp. Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt.
 • 1 % Br2 i diklormetan: Giftig ved innånding. Giftig ved hudkontakt. Giftig ved svelging. Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
 • ca. 5 % Na2S2O3(aq), natriumtiosulfatløsning: Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Brannfarlige og helsefarlige stoffer.

Spesielle tiltak

 • Bruk briller. Arbeid i avtrekk. Unngå åpen flamme.

Avfallshåndtering

 • Løsninger fra testen tømmes i resteflasker for
  halogenholdige løsemidler.
 • Rester av sykloheksen tømmes i resteflaske for
  organiske løsemidler uten halogen.

 

5.2 Påvisningsreaksjoner for stoffgrupper - 7

7. Påvisning av fenoler med jern(III)løsning

Egenskaper ved stoffene

 • C6H4(OH)COOH(s), salisylsyre: Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeskade.
 • 0,1 M FeCl3: Irriterer huden.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Ingen

Spesielle tiltak

 • Bruk briller

Avfallshåndtering

 • Løsninger fra testen tømmes i vasken og skylles ned med vann.

 

5.2 Påvisningsreaksjoner for stoffgrupper - 8

8. Påvisning av ester med basisk hydrolyse

Egenskaper ved stoffene

 • CH3COOC4H9(l), butyletanat: Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • 2 M H2SO4: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • 2 M NaOH: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Brannfarlige og helsefarlige stoffer.


Spesielle tiltak

 • Bruk briller.
 • Arbeid i avtrekk.
 • Unngå åpen flamme.

Avfallshåndtering

 • Løsninger fra testen tømmes i vasken og skylles ned med mye vann.
 • Rester av butyletanat tømmes i resteflasker for organiske løsemidler uten halogen.

 

5.3 Påvisning av alkoholer med kromsyre

Egenskaper ved stoffene

 • Metanol: Meget brannfarlig væske og damp. Giftig ved innånding. Giftig ved hudkontakt. Giftig ved svelging. Forårsaker organskader.
 • Etanol: Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • Propan-1-ol: Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • Propan-2-ol: Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • 2-metylpropan-2-ol: Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • Kromsyrereagens: Farlig ved svelging. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Dødelig ved innånding. Giftig ved innånding. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan gi genetiske skader. Kan
  forårsake kreft. Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. Forårsaker organskader. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Brannfarlige og helsefarlige stoffer

Spesielle tiltak

 • Bruk briller.
 • Arbeid i avtrekk.
 • Unngå åpen flamme.

Avfallshåndtering

 • Løsninger fra testene tømmes i resteflaske for
  kromsyre.
 • Dramsglassene skylles, og vaskevannet tømmes i
  den samme resteflasken.

 

5.4 Analyse av ukjente organiske forbindelser

Egenskaper ved stoffene

 • Som for 5.1, 5.2 og 5,3

Faremoment ved gjennomføringen

 • Som for 5.1, 5.2 og 5,3

Spesielle tiltak

 • Som for 5.1, 5.2 og 5,3

Avfallshåndtering

 • Som for 5.1, 5.2 og 5,3

 

5.5 Oksidasjonsreaksjon: fra propan-1-ol til propanal

Egenskaper ved stoffene

 • C3H7OH(l), propan-1-ol: Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • C2H5CHO(l), propanal: Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • kromsyrereagens: Farlig ved svelging. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Dødelig ved innånding. Giftig ved innånding. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan gi genetiske skader. Kan
  forårsake kreft. Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. Forårsaker organskader. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • Fehlings væske: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • 2 M NaOH: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • 0,5 M AgNO3: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • 2 M NH3: Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Brannfarlige og helsefarlige stoffer.


Spesielle tiltak

 • Bruk briller.
 • Arbeid i avtrekk.
 • Unngå åpen flamme.

Avfallshåndtering

 • Rester av synteseblandingen tømmes i resteflaske for kromsyre.
 • Pærekolben skylles med vann, og vaskevannet tømmes i den samme resteflasken.
 • Løsninger fra Fehlings test og Tollens test tømmes i resteflasker for metallioner.
 • Rester av propanal tømmes i resteflaske for oksygenholdige løsemidler.

5.6 Oksidasjonsreaksjon: fra benzylalkohol til benzosyre

Egenskaper ved stoffene

 • Na2Cr2O7 · 2H2O, natriumdikromatdihydrat: Kan forsterke brann; oksiderende. Giftig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Dødelig ved innånding. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan forårsake irritasjon av
  luftveiene. Kan gi genetiske skader. Kan forårsake kreft. Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. Forårsaker organskader. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • CH3COOH(l), eddiksyre, vannfri: Brannfarlig væske og damp. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • C6H5CH2OH(l), benzylalkohol: Farlig ved svelging. Farlig ved innånding.
 • Konsentrert HCl: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • 2 M HCl(l): Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • Mettet NaHCO3(aq): Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Brannfarlige og helsefarlige stoffer.

Spesielle tiltak

 • Bruk briller.
 • Arbeid i avtrekk.
 • Unngå åpen flamme.

Avfallshåndtering

 • Synteseblandingen som er igjen etter at benzosyren er filtrert fra, tømmes i resteflaske for kromsyre.
 • Reagensglasset skylles med vann, og vaskevannet tømmes i den samme resteflasken.
 • Løsninger fra karboksylsyretesten tømmes i vasken og skylles ned med vann.
 • Rester av benzosyre kastes som restavfall.

 

5.7 Eliminasjonsreaksjon: fra sykloheksanol til sykloheksen

Egenskaper ved stoffene

 • sykloheksanol, C6H11OH: Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Irriterer huden. Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • konsentrert H2SO4: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • 2 M NaOH: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • 1 % brom løst i diklormetan: Giftig ved innånding. Giftig ved hudkontakt. Giftig ved svelging. Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
 • Na2S2O3(aq), natriumtiosulfatløsning: Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Brannfarlige og helsefarlige stoffer.

Spesielle tiltak

 • Bruk briller.
 • Arbeid i avtrekk.
 • Unngå åpen flamme.

Avfallshåndtering

 • Pærekolben og hickmankolonnen vaskes med såpevann og tømmes i vasken, i avtrekk.
 • Løsninger fra bromtesten tømmes i resteflasker for halogenholdige løsemidler.
 • Rester av sykloheksen tømmes i resteflaske for hydrokarboner.