Risikovurderinger kap 7

7.1 Påvisning av de energigivende næringsstoffene i melkepulver

Egenskaper ved stoffene

 • Fehlings væske: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • 2 M NaOH: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • 0,1 M CuSO4: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • CH3CHOHCH3(l), propan-2-ol: Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Helse- og miljøfarlige stoffer

Spesielle tiltak

 • Bruk briller

Avfallshåndtering

 • Løsninger etter forsøkene kan tømmes i vasken og skylles ned med vann.
 • Rester av ubrukt CuSO4-løsning og Fehlings væske tømmes på resteflaske for metallioner.
 • Rester av NaOH(aq) og propan-2-ol kan tømmes i vasken og skylles ned med vann.

 

7.2 Undersøkelse av stoffer i melk og myse

Egenskaper ved stoffene

 • 7 %-eddik, 0,1 M CaCl2, mettet (NH4)2C2O4 og PhosVer 3, pulverpute for fosfatbestemmelse: Vurdert ikke merkepliktig.
 • 2 M NaOH: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • 1 M Na2CO3: Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • 0,1 M CuSO4: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • Fehlings væske: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Åpen flamme (gassbrenner)

Spesielle tiltak

 • Bruk briller.
 • Unngå løst hår og løse klær.

Avfallshåndtering

 • Løsningene kan tømmes i vasken.
 • Rester av ubrukt CuSO4-løsning tømmes på resteflaske for metallioner.