9.2 Alkoholers egenskaper

I denne aktiviteten skal du studere forskjellige enverdige, primære alkoholer med ugrenet C-kjede. Du skal undersøke sammenhengen mellom antallet C-atomer i molekylene og egenskaper som løselighet i vann, fargen på flammen når stoffet brenner, og hvor fort det «brenner opp».

 

Problemstilling

Hvor mange C-atomer kan det maksimalt være i en alkohol som er fullstendig blandbar med vann? Hvilken innvirkning har antallet C-atomer i alkoholen på fargen på flammen og hvor fort den «brenner opp»?

 

UTSTYR

Fellesutstyr

 • CH3OH(l), metanol
 • C2H5OH(l), etanol (rektifisert sprit)
 • C3H7OH(l), propan-1-ol
 • C4H9OH(l), butan-1-ol
 • C5H11OH(l), pentan-1-ol
 • graderte dråpetellere, én for hver alkohol

 

Utstyr for gruppen

 • 5 reagensglass
 • reagensglasstativ
 • 3 porselensskåler
 • vaskeflaske
 • fyrstikker

 

Fremgangsmåte og observasjoner

1) Løselighet i vann: Merk et reagensglass med 1 (for antall C-atomer) og hell ca. 1 mL metanol i glasset. Gjør tilsvarende for de fire andre alkoholene. Tilsett ca. 2 mL vann i hvert reagensglass. Rist litt på glassene. Hvilke alkoholer er fullstendig blandbare med vann?

2) Flammetest, gjøres i avtrekksskap: Overfør ca. 1 mL av alkoholene metanol, etanol og propan-1-ol til hver sin porselensskål. Sett skålene ved siden av hverandre midt på bordet, på et underlag som tåler varme, og rydd vekk alt brennbart. Tenn på alkoholene, omtrent samtidig. Sammenlign fargen på flammene og legg spesielt merke til hvor sterkt gul flammen er. Se også etter i hvilken rekkefølge flammene slukner. Vær oppmerksom på at flammen til en alkohol kan være nærmest usynlig, så se nøye etter og la alt brenne opp.

 

Resultater og spørsmål

a) Lag en tabell og skriv inn observasjonene fra punkt 1 og 2.

b) Forklar hva som skjer på mikronivå når metanol løses i vann.

c) Forklar hvorfor alkoholers løselighet i vann endrer seg med økende antall C-atomer i molekylene.

d) Hva kan du si om en forbrenning der flammen er gul? Hva kan grunnen være til at flammen til en alkohol blir gulere jo flere C-atomer det er i molekylene?

e) Hvordan varierer kokepunktene for de tre alkoholene i punkt 2 (se side 197 i grunnboken)? Hvilken sammenheng er det mellom kokepunkt for alkoholene og varigheten av flammene?

f)  Se faremerkingen for de forskjellige alkoholene. Hvilken sammenheng er det mellom alkoholenes kokepunkt og merkingen av brannfare?

 

Risikovurdering

Egenskaper ved stoffene

 • CH3OH(l): Meget brannfarlig væske og damp. Giftig ved innånding. Giftig ved hudkontakt. Giftig ved svelging. Forårsaker organskader.
 • C2H5OH(l): Meget brannfarlig væske og damp.
 • C3H7OH(l): Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake døsighet og svimmelhet.
 • C4H9OH(l): Brannfarlig væske og damp. Farlig ved svelging. Irriterer luftveiene og huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake døsighet og svimmelhet.
 • C5H11OH(l): Brannfarlig væske og damp. Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Irriterer huden.

Faremomenter ved gjennomføring

Åpen flamme (brennende alkoholer).

Spesielle tiltak

Bruk briller. Unngå løst hår og løse klær. Hvis du får metanol eller pentan-1-ol på hendene, vasker du med såpe og vann.

Avfallshåndtering

Rester av metanol og etanol helles i vasken og skylles ned med vann. De alkoholene som ikke er vannløselige, samles på resteflaske for organiske forbindelser.