Risikovurderinger kap 9

9.1 Egenskaper til hydrokarboner

Egenskaper ved stoffene

 • C6H14(l): Meget brannfarlig væske og damp. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake organskader. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
 • C6H10(l): Meget brannfarlig væske og damp. Farlig ved svelging. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
 • C6H5CH3(l): Meget brannfarlig væske og damp. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
 • C2H5OH(l): Meget brannfarlig væske og damp
 • Br2(aq): Farlig ved innånding. Farlig ved hudkontakt. Farlig ved svelging

Spesielle tiltak

 • Alle deler av aktiviteten må utføres i avtrekksskap
 • Bruk briller
 • Hvis du får noen av stoffene på hendene, vasker du med såpe og vann

Avfallshåndtering

 • Rester av hydrokarboner og etanol helles i en resteflaske for organiske forbindelser
 • Br2(aq) kan helles i vasken og skylles ned med vann

 

9.2 Alkoholers egenskaper

Egenskaper ved stoffene

 • CH3OH(l): Meget brannfarlig væske og damp. Giftig ved innånding. Giftig ved hudkontakt. Giftig ved svelging. Forårsaker organskader
 • C2H5OH(l): Meget brannfarlig væske og damp
 • C3H7OH(l): Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake døsighet og svimmelhet
 • C4H9OH(l): Brannfarlig. Farlig ved svelging. Irriterer luftveiene og huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake døsighet og svimmelhet
 • C5H11OH(l): Brannfarlig væske og damp. Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Irriterer huden

 Faremomenter ved gjennomføring

 • Åpen flamme (brennende alkoholer)

Spesielle tiltak

 • Bruk briller
 • Unngå løst hår og løse klær
 • Hvis du får metanol eller pentan-1-ol på hendene, vasker du med såpe og vann

Avfallshåndtering

 • Rester av metanol og etanol helles i vasken og skylles ned med vann
 • De alkoholene som ikke er vannløselige, samles på resteflaske for organiske forbindelser

 

9.3 Fremstilling av en ester – risikovurdering

Egenskaper ved stoffene

 • NaHCO3(s): Vurdert ikke merkepliktig
 • C5H11OH(l): Brannfarlig væske og damp. Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Irriterer huden
 • CH3COOH(l): Brannfarlig væske og damp. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
 • H2SO4(l): Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

Spesielle tiltak

 • Bruk briller
 • Forsøket må utføres i avtrekk

Avfallshåndtering

 • Rester av pentan-1-ol samles på resteflaske for organiske forbindelser
 • Resten av løsningene fra aktiviteten kan tømmes i vasken. Skyll godt med vann