Sammendrag kapittel 5

  • I en kjemisk reaksjon blir ett eller flere nye stoffer, produkter, dannet ut fra ett eller flere utgangsstoffer eller reaktanter.

  • Typiske kjennetegn for en kjemisk reaksjon på makronivå er farge­ endring, gassdannelse, utfelling av fast stoff og energiforandring i form av varme, lys eller lyd.

  • mikronivå forklarer vi den observerbare stoffendringen med at sterke bindinger i utgangsstoffene brytes, og at det dannes nye sterke bindinger i produktene.

  • Antallet atomer av ulike typer er likt i utgangsstoffene og produktene. Massen av utgangsstoffene er derfor lik massen av produktene.

  • Beregninger må vi gjøre ut fra balanserte reaksjonsligninger, og i beregningene går vi veien om mol.

  • Det virkelige utbyttet regnes i prosent av det teoretisk mulige utbyttet.