Sammendrag kapittel 7

 • Reaksjonsfart er hvor mye stoff som omsettes i en reaksjon per tidsenhet. Reaksjonsfarten kan oppgis som endring i masse eller konsentrasjon per tidsenhet. Farten øker med temperaturen og med konsentrasjonen av stoffene som reagerer. For faste stoffer øker farten med overflaten av stoffene.

 • Aktiveringsenergi er den minimumsenergi partiklene i en reaksjon til sammen må ha for å reagere når de støter sammen.

 • En katalysator er et stoff som øker reaksjonsfarten ved å nedsette aktiveringsenergien. Katalysatorer forbrukes ikke i reaksjonen.

 • En kjemisk likevekt er den tilstanden en reaksjon kommer til når reaksjonene går begge veier og konsentrasjonene av utgangsstoffer og produkter ikke lenger forandrer seg.

 • Le Châtelier-prinsippet: Når en likevekt blir påvirket utenfra, blir likevekten forskjøvet slik at effekten av påvirkningen blir mindre. Det er som om likevekten motsetter seg forandringen.

 • Massevirkningsloven er et forhold mellom konsentrasjonene av de stoffene som inngår i reaksjonen. Konstanten K i likevektsuttrykket kalles likevektskonstanten. Den avhenger av temperaturen.

 • En mettet løsning ved en gitt temperatur er en løsning der det er likevekt mellom uløst og løst stoff.

 • Løseligheten av et stoff er den mengden stoff som finnes i et gitt volum av en mettet løsning, og oppgis i mol/L eller g/100mL.

 • Løselighetsproduktet oppgis for et tungt løselig eller uløselig salt.

  Ksp kalles løselighetsproduktkonstanten.

 • Ioneproduktet Q kan brukes til å avgjøre om vi får en utfelling av et stoff.

  Hvis Q = Ksp er løsningen mettet.

  Hvis Q > Ksp, er løsningen overmettet, og noe av saltet vil felles ut.

  Hvis Q < Ksp, er løsningen umettet.

 • Med fellesioneffekt menes at løseligheten av et salt avtar når vi tilsetter en løsning med ioner av samme slag som er i saltet slik at konsentrasjonen av dette fellesionet øker.