Sammendrag kapittel 10

  •  Vannets spesielle egenskaper skyldes at vannmolekylene er polare og bindes til hverandre med hydrogenbindinger. Det fører til at vann har høyt smeltepunkt og kokepunkt, høy varmekapasitet, høy fordampningsvarme og sterk overflatehinne og er et godt løsemiddel for polare stoffer.

  • Råvann er vann som vannverkene behandler før det sendes ut på nettet. Om lag 90 % av råvannet i Norge er overflatevann, resten er grunnvann.

  • Kvaliteten på drikkevann vurderes i Drikkevannsforskriften etter fastsatte parametere med angitte grenseverdier.

  • De vanligste rensemetodene for desinfisering av råvann er ­ klorering, ozonering og bruk av ultrafiolett stråling.

  • Drikkevannets pH justeres til ca. 8 for å hindre at vannet tærer på ledningsnettet.

  • Tensider er den viktigste komponenten i vaskemidler. De senker overflatespenningen i vannet og løser opp smusset. Det finnes tre hovedtyper av tensider: anioniske, kationiske og ikke-ioniske. En tensidpartikkel har en lang upolar hydrokarbonkjede med en polar hydrofil gruppe i enden.

  • Andre viktige komponenter i vaskemidler er blekemidler, kompleksdannere og enzymer.

  • Hardt vann er grunnvann som inneholder mye kalsium- og magnesiumi­ oner. Ionene kan fjernes ved ionebytting.