Sammendrag kapittel 9

 •  Organiske forbindelser inneholder alltid C- og oftest H-atomer i molekylene. C-atomene kan binde seg til hverandre i åpne kjeder eller ringer.

 • Molekylformelen sier hvilke atomer og hvor mange det er av hvert slag i molekylet. Strukturformelenviser hvordan atomene er bundet til hverandre i molekylet.

 • En stoffgruppe omfatter forbindelser som har samme funksjonelle gruppe i molekylene. Den funksjonelle gruppen er det reaktive området i molekylet.

 • Hydrokarboner har bare C- og H-atomer i molekylene.

 • Alkaner er hydrokarboner som bare har enkeltbindinger mellom C-atomene. De er mettede forbindelser og lite reaktive.

 • Alkener og alkyner er umettede hydrokarboner.

 • Halogenerte alkaner er alkaner der ett eller flere H-atomer i molekylene er erstattet med halogenatomer (F, Cl, Br, I).

 • Alkoholer kan deles inn i enverdige, toverdige og treverdige alkoholer ut fra om de har en, to eller tre OH-grupper i molekylene. Alkoholer kan også deles inn i primære, sekundære og tertiære ­ alkoholer etter som C-atomet ved –OH-gruppen er bundet til ett, to eller tre C-atomer.

 • Aldehyder kan fremstilles av primære alkoholer.

 • Ketoner kan fremstilles av sekundære alkoholer.

 • Karboksylsyrer er svake syrer og kan danne salter.

 • Estere dannes når karboksylsyrer reagerer med alkoholer. De brukes som aromastoffer.

 • Etere har to alkylgrupper bundet til et O-atom.

 • Aminer kan vi tenke oss dannet av ammoniakk der ett, to eller tre H-atomer er erstattet med alkylgrupper. Da får vi henholdsvis et ­ primært, et sekundært og et tertiært amin. Aminene er basiske ­ forbindelser.

 • Strukturisomere forbindelser har samme molekylformel, men ulik strukturformel.

 • Stereoisomereforbindelser har samme molekyl­ formel og strukturformel, men atomene er ordnet på forskjellig måte i rommet.

 • Aromatiske hydrokarboner er ringformede forbindelser med en ­ spesiell type binding. Fra benzen C6H6dannes mange derivater.

 • Fenoler har en eller flere –OH-grupper direkte bundet til benzenringen.