Risikovurderinger kap 1

1.1   Atommodeller

 • Vurder selv

 

1.2   Flammeprøver og linjespektre

Egenskaper ved stoffene

 • LiCl(s): Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden
 • CaCl2(s): Gir alvorlig øyeirritasjon
 • BaCl2(s): Giftig ved svelging. Farlig ved innånding
 • CuCl2(s): Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
 • NaCl(s): Vurdert ikke merkepliktig

Faremoment ved gjennomføringen

 • Åpen flamme (gassbrenner)

Spesielle tiltak

 • Bruk briller
 • Unngå å ta på LiCl(s), CaCl2(s), BaCl2(s) og CuCl2(s). Hvis du får noe på hendene, vasker du med såpe og vann
 • Unngå løst hår og løse klær

Avfallshåndtering

 • Rester av LiCl, BaCl2 og CuCl2 samles inn og tømmes i en resteflaske
 • De andre saltene kastes som restavfall eller løses i vann og tømmes i vasken
 • Rester av magnesiastifter kastes i restavfall