Klassifisering og merking av kjemikalier (CLP) og Prioritetslisten

Noen av kjemikaliene som brukes i aktivitetene i Kjemi 1 er stoffer som er helse- og miljøskadelige. Hvilke farer de utgjør står i: EUs klassifiserings- og merkingsfortegnelse C&L Inventory. 

Oppgaver

  1. Hvor mange fareklasser er det for a) Fysiske farer, b) Helsefare og c) Miljøfare?
  2. Bruk nettstedet Kjemikaliesøk fra Miljødirektoratet og søk på: kvikksølv. Hva er CAS-nummeret til kvikksølv?
  3. Bruk nettstedet ECHA og søk på CAS-nummeret til kvikksølv eller Mercury. Du finner søkefeltet ved å klikke på ordet > CL Inventory, nedenfor teksten. Hvilke faremerkinger har kvikksølv? Klikk på «øyet» til høyre i listen.
  4. Hva betyr det at et stoff står på Prioritetslisten?
  5. Skriv et referat om Fosfororganiske flammehemmere der du argumenterer for hvorfor bruken av stoffet bør reduseres.