Sikkerhet på laboratoriet

De fleste aktivitetene som er beskrevet i Kjemien stemmer, har lav risiko hvis de blir gjennomført etter intensjonene. Risikonivået er som regel ikke høyere enn det du utsetter deg for når du arbeider på et kjøkken. Likevel må du følge det settet med labvettregler som gjelder for sikker omgang med stoffer og utstyr på laboratorier generelt, og som du finner nedenfor. Legg spesielt merke til det som står under punktet Sikkerhet i hver aktivitet.

 • Sikkerhetsutstyr skal brukes. Briller skal brukes ved arbeid i laboratoriet. Hansker kan være nødvendig. Bruk gjerne labfrakk.
 • Ildebrann (brann) kan oppstå ved uforsiktig behandling av brannfarlige stoffer. Unngå åpen ild i laboratoriet når du i stedet kan bruke vannbad, kokeplate eller varmemantel.
 • Kjemiske stoffer er omtalt i egne datablader. Kjennskap til de stoffene du skal arbeide med, er viktig. Studer merking på etiketter og datablad og følg anvisningene.
 • Kjemikalier skal du bruke i små mengder, hvis det er mulig. Det er av sikkerhetsmessige, miljømessige og økonomiske grunner.
 • Etsende stoffer, som konsentrerte syrer og baser, må behandles forsiktig. Pass spesielt på så du ikke får sprut av baser i øynene, for øyevevet ødelegges hurtig av baser. Baser ødelegger også hud og kan gjøre mer skade enn syrer.
 • Reagensglass må ikke være for fulle, og væsker må varmes forsiktig opp for å hindre støtkoking og skade på deg selv eller andre. Bruk om mulig kokende vannnbad til oppvarmingen.
 • Hell aldri rester av et kjemisk stoff tilbake på originalflasken eller originalkrukken. Stoffet kan ha blitt forurenset, og det kan være at du heller feil. Pass på at korker og lokk ikke blir forbyttet.
 • Eting, drikking og neglebiting er ulovlig i laboratoriet.
 • Tenn gassbrenneren straks kranen er åpnet, og juster trekken slik at flammen blir blå.
 • Ikke kast knust glass og ildsfarlig avfall i en vanlig papirkurv, men legg det i spesielle beholdere. Rester som ikke kan slåes ut i vasken (avtal med læreren), skal plasseres i angitte resteflasker.
 • Lukt aldri på et stoff ved å stikke nesen rett over det. Vift i stedet til deg noe av dampen eller gassen som kommer fra beholderen.
 • Avtrekket bør du bruke i aktiviteter med sterkt luktende eller helseskadelige stoffer. Dra vinduet i avtrekket så langt ned som praktisk mulig under arbeidet.
 • Brannslokkingsutstyr, nøddusj, øyevaskeflasker og førstehjelpsutstyr bør du vite hvor er plassert og kjenne til bruken av.
 • Oppfør deg som en ansvarlig kjemielev. Arbeid rolig og løp ikke rundt i laboratoriet.
 • Rist et reagensglass ved å slå det forsiktig mot håndbaken. Det er ikke lurt å sette tommelen i åpningen og snu innholdet opp ned når du arbeider med etsende, fargede eller helseskadelige stoffer.
 • Arbeid med aktivitetene som beskrevet i boken. Vil du prøve ut noe annet, må du ha opplegget godkjent av læreren.
 • Tette rør, korker og slanger kan føre til eksplosjoner. Vær forsiktig der det kan skje store trykkendringer.
 • Orden er viktig. Rydd vekk papir og tøy før du begynner på aktiviteten.
 • Rengjør utstyret etter bruk og sett det på anvist plass.
 • Ikke bruk samme spatel eller dråpeteller for å ta ut forskjellige kjemikalier uten at spatelen eller dråpetelleren er grundig rengjort mellom hvert uttak. De skal være rene og tørre når stoffer tas ut.
 • Etterlat deg arbeidsplassen din så ren og ryddig som du selv ønsker å finne den.
 • Til lykke med labarbeidet!

 

 
 
Grunnleggende førstehjelp
Selv om du arbeider forsiktig, kan du være uheldig og skade deg på laboratoriet. Nedenfor finner du noen regler for grunnleggende førstehjelp. De er nyttige å kjenne til både ved arbeid i laboratoriet og ellers i hverdagen.
 
Ved skade som har med kjemikalier å gjøre, er grunnregelen denne: Skyll grundig med kaldt vann.
 
Sprut i øynene: Skyll vedvarende med vann fra vannslange på vasken eller fra øyevaskeflaske. Fortsett skylling (øyevaskeflasker medbringes ved transport) til lege overtar.
Søl på klær og hud: Skyll med vann i minst 15 minutter. Fjern tilsølte klær og sko.
Svelging av kjemikalier: Drikk mye vann. Skaff legehjelp.
Innånding av stoffer som gir åndedrettsbesvær: Frisk luft og ro, eventuelt kunstig åndedrett og legehjelp.
Sår fra glasskutt eller lignende: Skyll såret grundig med vann før eventuell sårbehandling.
Forbrenning: Avkjøl øyeblikkelig og vedvarende (kanskje i flere timer) med vann.
Husk: Ved kjemikalieuhell der det kreves videre behandling, må det gis beskjed om hvilket stoff det dreier seg om (ta med databladet).

 

Nettressurser