Risikovurderinger kap 5

5.1 Kjennetegn på kjemiske reaksjoner

Egenskaper ved stoffene

 • NaHCO3(s), BTB-løsning: Vurdert ikke merkepliktig
 • CaCl2(s): Gir alvorlig øyeirritasjon

Spesielle tiltak

 • Bruk briller
 • Unngå å ta på CaCl2(s). Hvis du får noe på hendene, vasker du med såpe og vann

Avfallshåndtering

 • Legg litt tørkepapir i posen og kast den som restavfall

 

5.2 Oppvarming av hornsalt

Egenskaper ved stoffene

 • Hornsalt: Vurdert ikke merkepliktig
 • Eventuell bruk av andre stoffer må risikovurderes

Faremoment ved gjennomføringen

 • Åpen flamme (gassbrenner)
 • Reagensglass kan sprekke

Spesielle tiltak

 • Bruk briller
 • Unngå løst hår og løse klær

Avfallshåndtering

 • Rester av hornsalt kastes som restavfall
 • Avfallshåndtering av eventuelle andre stoffer må vurderes

 

5.3 Kjemisk reaksjon med observerbare endringer og netto ioneligning – risikovurdering

Egenskaper ved stoffene

 • Stålull: Vurdert ikke merkepliktig
 • CuSO4(aq): Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Rester av stålull kastes som restavfall
 • Rester av (fargeløs) løsning helles i vasken og skylles ned med vann

 

5.4 Fire løsninger, men hvilken er hvilken?

Egenskaper ved stoffene

 • 0,1 mol/L-løsninger av BaCl2, NaCl, Na2SO4: Vurdert ikke merkepliktig
 • 0,1 M CuSO4: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Spesielle tiltak

 • Rester av CuSO4(aq) samles opp

Avfallshåndtering

 • Rester av CuSO4(aq) tømmes i en resteflaske for metallioner, mens de andre løsningene kan helles i vasken. Skyll med vann

 

5.5 Oksidasjon av kobber

Egenskaper ved stoffene

 • Cu-pulver: Meget brannfarlig

Faremoment ved gjennomføring

 • Åpen flamme (gassbrenner)

Spesielle tiltak

 • Bruk briller
 • Unngå løst hår og løse klær

Avfallshåndtering

 • Rester kastes som restavfall

 

5.6 Utfelling i en dråpe

Egenskaper ved stoffene

 • CuSO4 · 5H2O(s): Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • K3[Fe(CN)6](s): Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • FeSO4 · 7H2O(s): Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • Na2CO3(s): Gir alvorlig øyeirritasjon.

 

Spesielle tiltak

Bruk briller. Rester av CuSO4 · 5H2O samles inn.

 

Avfallshåndtering

Rester av CuSO4 · 5H2O(s) og CuSO4(aq) tømmes i en resteflaske. De andre faste stoffene løses i litt vann og helles i vasken.