8.3 (8.2 fra 2012) pH i saltløsninger

Et salt løst i vann kan gi en nøytral, sur eller basisk løsning. Surhetsgraden avhenger av om og i tilfelle hvordan ionene reagerer med vannmolekyler. Når NaCl(s) løses i vann, vil verken Na+-ionene eller Cl-ionene reagere med vannmolekyler. Men for mange andre salter kan den ene ionetypen reagere og ta opp H+ fra vannmolekyler slik at løsningen blir basisk, eller den kan avgi H+ til vannmolekyler slik at løsningen blir sur.

I denne aktiviteten skal du studere pH i de tre forskjellige natriumsaltene av fosforsyre.

 

Problemstilling

Hvert av de tre natriumsaltene av fosforsyre skal løses i vann. Hvilken løsning blir mest basisk og hvilken mest sur?

 

Utstyr

Fellesutstyr

  • natriumfosfat, Na3PO4(s) ・ 12 H2O

 

  • natriumhydrogenfosfat, Na2HPO4 ・ 2H2O(s)

 

  • natriumdihydrogenfosfat, NaH2PO4 ・ H2O(s)

 

  • tørkerull

Utstyr for gruppen

• 3 plastbegre, eller reaksjonsbrett/mikroplate

• pH-strips eller rødkålsaft

• glasstav

• vaskeflaske

 

Fremgangsmåte og observasjoner

1) Foreslå rekkefølgen som de tre natriumsaltene kan ordnes i etter surhetsgraden på løsningene. Begrunn forslaget til rekkefølge.

2) Undersøk ved forsøk om forslaget ditt er riktig.

 

Resultater og spørsmål

a) Forklar resultatet ditt ved hjelp av ligninger:

– skriv ligning for oppløsning av hvert salt i vann

– skriv ligning for reaksjonen mellom det ionet som gir den sure eller basiske reaksjonen, og vannmolekyler.

b) For ionet HPO42- er Ka = 4,8 1013 mol/L og Kb= 1,6 107 mol/L.

Hvordan forklarer du surhetsgraden du fant for Na2HPO4(aq)?

 

Risikovurdering

Egenskaper ved stoffene

  • Na2HPO4∙2H2O(s), NaH2PO4∙H2O(s): Vurdert ikke merkepliktig.

 

  • Na3PO4∙12H2O(s): Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Spesielle tiltak

Bruk briller. Unngå å ta på Na3PO4∙12H2O(s).

Hvis du får noe på hendene, vasker du med såpe og vann.

Avfallshåndtering

Rester av stoffene løses i vann og tømmes i vasken.