3.3 Redokspar av halogener

I tabellen på side 60 i grunnboken står redoksparet Cl2/2Cl oppført slik:

Cl2(g) + 2e 2Cl (aq). 

Ut fra dette redoksparet skal vi i aktiviteten prøve å plassere to andre redokspar av halogener:

Br2/2Br og I2/2I.

For å skaffe oss klorgass bruker vi dagligvaren Klorin. Klorin inneholder ca. 5 % natriumhypokloritt, NaClO(aq), og noe klorid. Når vi setter saltsyre til Klorin, får vi klorgass:

ClO(aq) + 2H+(aq) + Cl(aq) Cl2(g) + H2O(l)

Problemstilling

Hvordan er den oksiderende evnen til klor, brom og jod i forhold til hverandre?

Utstyr

Fellesutstyr

•   Klorin

•   1 M KI*

•   1 M KBr*

 

Utstyr for gruppen

•   1 M HCl*

•   petriskål med lokk

•   plastlokk fra lite dramsglass

•   rødt lakmuspapir

•   3 dråpetellere

•   hvitt ark

* Oppskriftene står på side 195.

 

Fremgangsmåte og observasjoner

1) Sett en petriskål på et hvitt papir.

2) Legg et tørt rødt lakmuspapir i petriskålen og drypp 2 dråper kaliumjodidløsning og 2 dråper kaliumbromidløsning som vist på figuren.

3) Hell 3–4 dråper Klorin i et lite plastlokk og sett det i midten av skålen.

4) Hell 3–4 dråper saltsyre i klorinen i det lille plastlokket og sett lokket på petriskålen. Observer og noter fargeforandringene etter ca. fem minutter.

 

Resultater og spørsmål

a) Hva kan være dannet der du hadde jodidløsningen? Skriv netto ioneligning. Hva er blitt oksidert? Hva er oksidasjonsmidlet?

b) Hva kan være dannet der du hadde bromidløsningen? Skriv netto ioneligning. Hva er blitt oksidert?

c) Sett halogenene opp etter økende oksiderende evne.

d) Hva skjer med lakmuspapiret? Hva brukes klor til?

 

RISIKOVURDERING

Egenskaper ved stoffene

•   1 M KI, 1 M KBr: Vurdert ikke merkepliktig.

•   Klorin: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig for liv i vann. Kan være etsende for metaller. Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).

Faremoment ved gjennomføringen

Ingen

Spesielle tiltak

Bruk briller

Avfallshåndtering

Løsninger tømmes i vasken og skylles ned med vann.