3.4 Hydrogenperoksidinnholdet i en apotekvare

Apotekene selger «Hydrogenperoksid NAF 3 %» beregnet til bruk som gurglevann etter fortynning. Hydrogenperoksid (H2O2) er bakteriedrepende. I denne aktiviteten kan du kontrollere innholdet av H2O2 i en slik flaske ved å titrere med KMnO4(aq) som standardløsning. I sur løsning skjer denne redoksreaksjonen:

  +VII                               –I                                           +II                       0
2MnO4(aq) + 5H2O2(aq) + 6H+(aq) 2Mn2+(aq) + 5O2(g) + 8H2O(l)

Ved titreringen trenger du ikke å tilsette indikator, for MnO4(aq) er sterkt rødfiolett og omdannes til fargeløst Mn2+.

 

Problemstilling

Er det samsvar mellom den oppgitte masseprosenten av H2O2 i varen fra apoteket og det du finner ved titrering av løsningen?

 

Utstyr

Fellesutstyr

•   Hydrogenperoksid NAF 3 % fortynnet 1 : 40

•   2 M H2SO4*

•   0,020 M KMnO4*, kaliumpermanganatløsning

Utstyr for gruppen

•   pipette, 25 mL

•   målekolbe, 250 mL

•   kolbe, 250 mL

•   byrette i stativ

•   målesylinder, 10 mL

•   vaskeflaske

* Oppskriftene står på side 195.

Fremgangsmåte og observasjoner

1) Skyll pipetten flere ganger med litt av hydrogen-peroksid-løsningen. Overfør så 25,0 mL av løsningen til en kolbe. Tilsett 8 mL svovelsyre.

2) Fyll byretten med KMnO4-løsningen. Titrer den fortynnede hydrogenperoksidprøven til blandingen i kolben er blitt svakt fiolett. Noter titrervolumet.

3) Gjenta punkt 1 og 2 minst én gang.

 

Resultater og spørsmål

a) Oppgi antall milliliter brukt KMnO4(aq) i hver titrering og beregn gjennomsnittet.

b) Beregn stoffmengde KMnO4 brukt i titreringen.

c) Hva er molforholdet mellom permanganat og hydrogenperoksid i reaksjonen? Beregn stoffmengde H2O2 i den fortynnede løsningen.

d) Beregn stoffmengde H2O2 i 25 mL av den fortynnede apotekvaren og i 100 mL ufortynnet apotekvare.

e) Beregn masseprosent H2O2 i apotekvaren når vi gjør den forenklingen at tettheten er 1,00 g/mL.

f)  Hva er din konklusjon på problemstillingen?

Anvendelser og sammenhenger

g) Hva skjer med en H2O2 -løsning under oppbevaring? Skriv reaksjonsligning. Hvordan bør en hydrogenperoksidløsning oppbevares?

RISIKOVURDERING

Egenskaper ved stoffene

•   3 % hydrogenperoksid, 0,02 M KMnO4: Vurdert ikke merkepliktig.

•   2 M H2SO4: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Faremoment ved gjennomføringen

Ingen

Spesielle tiltak

Bruk briller

Avfallshåndtering

Løsningene tømmes i vasken og skylles ned med vann.