3.5 Naturlige antioksidanter i fruktsaft

Askorbinsyre (C-vitamin) er en naturlig forekommende antioksidant som finnes i mange frukter, og som brukes som tilsetningsstoff (antioksidant, E 300) i matvarer. En antioksidant virker ved at den reagerer med oksygen i luften og dermed hindrer oksygenet i å reagere med matvaren og gi den dårlig smak.

I dette forsøket skal vi sammenligne C-vitamininnholdet i forskjellige frukter med det oppgitte innholdet i en appelsinjuice. Vi skal lage en såkalt kjemisk klokke med utgangspunkt i en blanding av askorbinsyre og jod. Vi skal måle tiden fra vi tilsetter hydrogenperoksid (som er i overskudd) til blandingen, til den blir blå. Tiden er proporsjonal med innholdet av askorbinsyre i blandingen.

Askorbinsyre er en antioksidant og vil derfor redusere jod til jodid, og det er første reaksjon i den kjemiske klokken:

1) I2(aq) + C6H8O6(aq) 2H+(aq) + 2I(aq) + C6H6O6(aq).

I reaksjon 1 er det dannet nok I(aq) til at neste reaksjon med hydrogenperoksid, H2O2, kan gå:

2) 2H+(aq) + 2I(aq) + H2O2(aq) I2(aq) + 2H2O(l).

 

Det I2(aq) som gjendannes (2), blir straks redusert til I(aq) så lenge det er askorbinsyre til stede i løsningen (1). Men når askorbinsyren er brukt opp, vil uomdannet jod gjøre løsningen med stivelse blå.

 

Problemstilling

Hvilken frukt inneholder mest C-vitamin?

 

Utstyr

Fellesutstyr

•   frukter, f.eks. ananas, kiwi, sitron, paprika

•   appelsinjuice (20–30 mg C-vitamin/100 mL)

•   0,02 % I2(aq)*, jodløsning

•   10 % H2O2, hydrogenperoksidløsning

•   nylaget stivelsesløsning*

 

Utstyr for gruppen

•   små reagensrør

•   4 graderte plastdråpetellere, 1 mL

•   4 små begerglass

* Oppskriftene står på sidene 194–198 / 195–200.

Fremgangsmåte og observasjoner

1) Ta 1 mL appelsinjuice i et reagensrør og tilsett 1 mL jodløsning og 1 mL stivelsesløsning. Start klokken idet du tilsetter 1 mL hydrogen-peroksidløsning. Mål tiden til løsningen blir blå (eller begynner å bli blå). Noter tiden.

2) Press saft av de fruktene du vil undersøke.

3) Gjenta punkt 1 for de forskjellige fruktsaftene.

 

Resultater og spørsmål

a) Noter resultatene i tabellen nedenfor.

 

Frukt

Tid (sekunder)

Appelsinjuice

 

Ananas

 

Paprika

 

Sitron

 

Kiwi

 

 

b) Ordne fruktene du har undersøkt, i rekkefølge etter C-vitamininnholdet i 1 mL saft fra mest til minst.

c) Hvordan vil du gå frem for å bestemme C-vitamininnholdet i en juice der innholdet ikke er oppgitt?

RISIKOVURDERING

Egenskaper ved stoffene

•   0,02 % jodløsning: Vurdert ikke merkepliktig.

•   10 % hydrogenperoksid: Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden.

Faremoment ved gjennomføringen

Ingen

Spesielle tiltak

Bruk briller

Avfallshåndtering

Løsningene tømmes i vasken og skylles ned med vann.