Risikovurderinger kap 3

3.1 Forbrenningsreaksjoner

Egenskaper ved stoffene

 • Gasser og røyk som blir utviklet i del 2 kan irritere luftveiene.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Åpen flamme (gassbrenner og stearinlys).
 • Glass kan sprekke ved oppvarming.
 • Varm binders, varmt glass.

Spesielle tiltak

 • Unngå løst hår og løse klær.
 • Bruk briller.
 • Ikke ta på varm binders. Ikke ta på varmt glass.
 • Husk at sot setter flekker.
 • Deaktiver røykvarslere eller utfør del 2 i avtrekk.

Avfallshåndtering

 • Rester kastes som restavfall.


3.2 En spontan redoksreaksjon

Egenskaper ved stoffene

 • 0,2 M CuSO4: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • Stålull: Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Ingen

Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Rester av Cu2+-løsninger tømmes i en resteflaske for metallioner.

 

3.3 Redokspar av halogener

Egenskaper ved stoffene

 • 1 M KI, 1 M KBr: Vurdert ikke merkepliktig.
 • Klorin: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig for liv i vann. Kan være etsende for metaller. Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).

Faremoment ved gjennomføringen

 • Ingen

Spesielle tiltak

 • Bruk briller

Avfallshåndtering

 • Løsninger tømmes i vasken og skylles ned med vann.

 

3.4 Hydrogenperoksidinnholdet i en apotekvare

Egenskaper ved stoffene

 • 3 % hydrogenperoksid, 0,02 M KMnO4: Vurdert ikke merkepliktig.
 • 2 M H2SO4: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Ingen

Spesielle tiltak

 • Bruk briller

Avfallshåndtering

 • Løsningene tømmes i vasken og skylles ned med vann.

 

3.5 Naturlige antioksidanter i fruktsaft

Egenskaper ved stoffene

 • 0,02 % jodløsning: Vurdert ikke merkepliktig.
 • 10 % hydrogenperoksid: Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Ingen

Spesielle tiltak

 • Bruk briller

Avfallshåndtering

 • Løsningene tømmes i vasken og skylles ned med vann.