4.1 Forprøver på salter

Forprøvene går ut på å studere lukt, farge og løselighet hos et salt og å måle pH i en vannløsning av saltet. Du skal også studere fargenflammeprøver, og så trekker du slutninger av alle forprøvene.

 

 
Lukten av en prøve kan du ofte merke straks du tar av korken på et glass med salt. Lukten av eddik kommer fra acetat (CH3COO-), og lukten av ammoniakk fra ammonium (NH4+).
 
Fargen på et salt kan også si noe om ioner i saltet. Kraftig blå- eller grønnfargede stoffer er gjerne hydratiserte salter av kobber(II) eller nikkel(II), mens lysegrønne og gule eller lillafargede stoffer kan være hydratiserte salter av jern. Med hydratiserte salter mener vi salter med krystallvann slik som CuSO4 ∙ 5H2O.
 
Løseligheten av saltet i vann kan vi bruke til å vurdere hvilket eller hvilke salt prøven består av. Alle NO3--salter og alle Na+-, K+- og NH4+-salter er lettløselige. I tabellen på side 67/71 i grunnboken finner du informasjon om løseligheten også av andre salter.
 
pH i vannløsningen av saltet antyder noe om sammensetningen av ioner i løsningen. Et salt som inneholder CO32--ioner (karbonat), vil gi basisk løsning, og et salt med CH3COO--ioner (acetat) vil gi en svakt basisk løsning. Hvis saltet inneholder Fe3+-ioner (jern(III)), er vannløsningen sur, og inneholder den NH4+-ioner (ammonium), er løsningen svakt sur.
 
Noen kationer gir en karakteristisk flammefarge med magnesiastift slik tabellen viser. Se også foto av flammeprøver på side 66 i grunnboken.
 
Også noen anioner kan testes med flammeprøve. Halogenidene Cl- og Br- gir grønn flamme på kobbertråd. Testen kalles Beilsteins test. Se foto på side 66/70 i grunnboken.
 

 

Flammefarge med magnesiastift
Kation
Blå
Pb2+
Lyseblå og grønn
Cu2+
Gulgrønn
Ba2+
Rød
Ca2+
Fiolett
K+
Gul
Na+
Flammefarge med kobbertråd
Halogenid (anion)
Grønn
Cl-eller Br-

 

 
Problemstillinger
Hvilket anion og/eller kation er det sannsynlig at prøven inneholder? Hvilket kation kan du eventuelt påvise?
 
UTSTYR
Fellesutstyr
salter i fast form, f.eks.:
KBr, NaCl, (NH4)2CO3, CuSO4 · 5H2O, CaCl2,
Pb(CH3COO)2, Ba(NO3)2, FeCl3 · 6H2O
til flammeprøver (i avtrekk):

 

 • 6 M HCl
 • koboltglass
 • gassbrenner, fyrstikker

 

 
Utstyr for gruppen
til forprøver (i stativ):

 

 • pH-papir
 • porselensskål
 • magnesiastift
 • kobbertråd med korkhåndtak eller klype

 

analyseutstyr:

 

 • noen eppendorfrør
 • stativ eller modelleire for eppendorfrør
 • et lite, klart reagensrør med propp
 • veieskip i plast
 • spatel
 • glasstav
 • vaskeflaske

 

 
* Oppskriftene står på side 194.Se også side 198 / oversikten på sidene 200-201.
 
SIKKERHET

 

 • bruk briller

 

 
Fremgangsmåte og observasjoner
1) Hent en saltprøve ved at du overfører noen spatelspisser til et eppendorfrør.
2) Lukt. Merk deg eventuell lukt fra prøven og vurder hvilket ion som kan være årsak til lukten. Gjør notater.
3) Farge. Dryss litt av prøven på et veieskip og vurder hva prøven kan bestå av. Gjør notater. Bruk denne delen av prøven til flammeprøven i punkt 4.
4) Flammeprøve kationer. Rens enden av en magnesiastift ved å fukte den med 6 M HCl og føre den inn i en gassflamme. Fukt stiften på nytt med saltsyre før du stikker den ned i prøven slik at noen korn fester seg. Før så stiften med prøve inn i utkanten av flammen og studer flammefargen. Vær oppmerksom på at en liten forurensning av natrium (som at du har tatt i magnesiastiften) vil farge flammen gul og lett dekke over fargede flammer fra andre kationer.
 Natrium- og kaliumioner blir påvist med flammeprøver. På skolen har vi ingen annen påvisningsreaksjon for Na+ og K+. Hvis det er Na+ i prøven, vil du få en kraftig, vedvarende gul flamme. Hvis du har K+ i prøven, bør du studere flammen gjennom et koboltglass. Da kan du se en fiolett flamme fordi det gule lyset fra natrium er filtrert bort. Gjør notater.
5) Flammeprøve halogenider. Rens en kobbertråd ved å føre den inn i en gassflamme. Fukt deretter tråden med vann før du stikker den ned i litt av prøven slik at noen korn av prøven fester seg. Før kobbertråden med prøve inn i flammen og studer flammefargen. Gjør notater.
6) Løselighet og pH. Overfør en svært liten spatelspiss av prøven til et klart reagensrør. Fyll røret halvveis med vann, sett på lokket og rist. Vurder hvor godt prøven løser seg. Ta opp dråper av løsningen med glasstaven og avsett dem på et pH-papir. Noter surhetsgraden til løsningen. 
7) Gjenta punktene 1–6 for flere prøver av enkeltsaltene.
 
Resultater og spørsmål

 

Før resultatene dine inn i et rapportskjema tilsvarende det på side 50 – ett skjema for hvert salt.