4.2 Påvisning av anioner

I denne aktiviteten skal du bli kjent med påvisningsreaksjonen for disse anionene: CO32–, NO3, CH3COO, SO42–, Cl, Br og I.

 

Ligninger for påvisningsreaksjonene er oppgitt på side 68/72 i grunnboken. Her legger vi til ligningen for en test vi gjør på bunnfelte halogenider. Sølvklorid er løselig i ammoniakk og danner kompleksionet diamminsølvion:
AgCl(s) + NH3(aq) → [Ag(NH3)2]+(aq) + Cl-(aq)
Sølvbromid, AgBr(s) løses delvis i ammoniakk, mens sølvjodid, AgI(s), løses dårlig i ammoniakk.
 
Problemstilling
Hvordan kan du påvise de syv forskjellige anionene?
 
UTSTYR
Fellesutstyr
salter (faste stoffer) med de syv kjente anionene, f.eks. natriumsaltene:
Na2CO3, NaNO3, CH3COONa, Na2SO4, NaCl, NaBr og NaI
nitrattest (i avtrekk)

 

  • konsentrert H2SO4
  • FeSO4 · 7H2O(s),  jern(II)sulfat-heptahydrat

 

 
Utstyr for gruppen
5 reagenser for anionanalyser* (i stativ):
·         2 M H2SO4
·         1 M HNO3
·         0,1 M Ba(NO3)2
·         0,1 M AgNO3
·         6 M NH3
analyseutstyr (se aktivitet 4.1)
 
* Oppskriftene står på sidene 194 og 195 / 194-196. Se også oversikten på sidene 200-201.
 
SIKKERHET

 

  • bruk briller

 

 
Fremgangsmåte, observasjoner og resultater
1) Karbonat. Ta noen korn Na2CO3 i et veieskip. Tilsett noen dråper svovelsyre. Observer gassutviklingen. Hva kan gassen være? Skriv ligning for reaksjonen mellom karbonation og syre (H+(aq)).
2) Nitrat (i avtrekk). Ta noen korn NaNO3 i et eppendorfrør. Tilsett noen korn fast jern(II)sulfat og noen dråper konsentrert svovelsyre. Observer fargeforandring og eventuelle gasser og merk deg lukten. Skriv ligningene som forklarer de observerte forandringene.
3) Acetat. Ta noen korn CH3COONa i et veieskip. Tilsett noen dråper svovelsyre. Lukt. Kan du si hva som er dannet? Skriv ligning for reaksjonen der acetationer reagerer med syre (H+(aq)).
4) Sulfat. Ta noen korn Na2SO4 i et klart, lite reagensrør. Løs saltet i noen dråper salpetersyre og tilsett noen dråper bariumnitratløsning. Observer bunnfallet og skriv ligning for reaksjonen mellom sulfat- og bariumionene.
5) Klorid. Ta noen korn NaCl i et klart, lite reagensrør. Løs saltet i noen dråper salpetersyre og tilsett noen dråper sølvnitratløsning. Observer fargen på bunnfallet og skriv ligning for fellingen. Tilsett 6 M NH3 til dobbelt volum. Observer og skriv ligning for dannelsen av det vannløselige kompleksionet.
6) Bromid eller jodid. Gjenta punkt 5. Observer fargen på bunnfallet og om det løses i 6 M NH3.