4.7 Redokstitrering: bestemmelse av svoveldioksid i hvitvin

Svoveldioksid benyttes som konserveringsmiddel i hvitvin og har E-nummer 220. Svoveldioksid stammer fra natriumhydrogensulfitt, NaHSO3, som blir tilsatt vinen. Da hvitvinen er sur, forskyves denne likevekten mot høyre:

 HSO3-(aq) + H+(aq) H2O(l) + SO2(aq)

I hvitvinen er det aldehyder som binder tilsatt hydrogensulfitt, og HSO3 må derfor frigjøres med lut før analysen. Løsningen blir så gjort sur ved å tilsette svovelsyre slik at likevekten forskyves over mot høyre.

I denne titreringen skal du bestemme summen av hydrogensulfitt og svoveldioksid i hvitvin målt som SO2 ved en redokstitrering med jod. Vi bruker stivelse som indikator. Stivelsen farger løsningen blå når vi tilsetter mer jod etter at ekvivalenspunktet er nådd. Den balanserte reaksjonsligningen for redokstitreringen er

+IV                                       0                                         –I              +VI
SO2(aq) + 2H2O(l) + I2(aq) 4H+(aq) + 2I(aq) + SO42–(aq)

 

Problemstilling

Hvor mye svoveldioksid og sulfitt er det i hvitvin regnet som milligram SO2 per liter?

 

UTSTYR

Fellesutstyr

•   hvitvin

•   0,0050 M I2 (Titrisol), jodløsning*

•   stivelsesløsning*

•   2 M NaOH*

•   2 M H2SO4*

 

Utstyr for gruppen

•   pipette, 25 mL

•   kolbe

•   byrette i stativ

•   målesylinder, 10 mL

•   vaskeflaske

•   peleusballong

* Oppskriftene står på sidene 194–198 / 195–200.

Fremgangsmåte og observasjoner

1)  Overfør med pipetten 25,0 mL hvitvin til en kolbe. Tilsett 5 mL natronlut og la blandingen stå i ti minutter.

2)  Fyll byretten med jodløsningen.

3)  Tilsett 12 mL svovelsyre til kolben og rør rundt. Tilsett 4–5 dråper stivelsesløsning og titrer med jodløsningen inntil løsningen blir blåfarget. Noter titrervolumet.

4)  Foreta en parallelltitrering.

 

Resultater og spørsmål

a)  Beregn stoffmengde I2 som du brukte i titreringen. Beregn stoffmengden SO2 ut fra den balanserte reaksjonsligningen.

b)  Beregn antall gram SO2 i det volumet hvitvin du tok ut, og deretter konsentrasjonen i milligram SO2 per liter hvitvin.

c)  Totalt er det tillatt å tilsette 400 mg/L konserveringsmiddel regnet som SO2 i hvitvin. Ofte tilsettes det i underkant av 200 mg/L. Hvordan stemmer dette med det du fant?

 

RISIKOVURDERING

Egenskaper ved stoffene

•   0,0050 M I2 og stivelsesløsning: Vurdert ikke merkepliktig.

•   2 M NaOH og 2 M H2SO4: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Faremoment ved gjennomføringen

Ingen

Spesielle tiltak

Bruk briller

Avfallshåndtering

Løsningene tømmes i vasken og skylles ned med vann.