4.8 Fellingstitrering: bestemmelse av kloridkonsentrasjonen i Bris

I denne aktiviteten skal du bestemme kloridinnholdet i mineralvannet Bris ved å titrere en vannprøve med en sølvnitratløsning med kjent konsentrasjon. Vi bruker kaliumkromat som indikator. Titreringen gjennomføres i mikroskala på grunn av prisen på sølvnitrat og tungmetallavfallet som dannes. 

For å beregne saltinnholdet i mineralvannet gjør vi to forenklinger: Alle kloridionene i vannet kommer fra NaCl, og alle halogenidioner er Cl-ioner. Med disse forenklingene skal du beregne mg klorid i 1 liter Bris.

 

Problemstilling

Hvordan kan du gå frem for å bestemme kloridkonsentrasjonen og den omtrentlige masseprosenten av NaCl i Bris?

UTSTYR

Fellesutstyr

•   0,02 M AgNO3*

•   0,008 M K2CrO4*

•   mineralvannet Bris

 

Utstyr for gruppen

•   2 graderte plastsprøyter, 1 mL

•   3 små plastbegre med lokk, 30 mL

•   glasstav

•   kniv eller saks

 

* Oppskriftene står på sidene 194 og 195.

 

Fremgangsmåte og observasjoner

1)  Bruk en gradert plastsprøyte og overfør 2,0 mL Bris til et plastbeger. Tilsett noen dråper kaliumkromatløsning og noter fargen på løsningen i begeret. Stikk et hull midt på lokket og sett det på.

2)  Fyll den andre graderte plastsprøyten med 1,0 mL sølvnitratløsning og sett den ned i hullet i lokket slik at den står av seg selv. Titrer med sølvnitratløsningen inntil du ved tilsetning av én dråpe får fargeomslag til varig rød farge. Noter titrervolumet og andre observasjoner.

3)  Gjør to parallelltitreringer (gjenta punkt 1 og 2).

 

Resultater og spørsmål

a)  Hva er den hvite fellingen som dannes ved -titreringen? Hva er grunnen til at innholdet i begeret blir rødfarget ved omslagspunktet for titreringen? Skriv tilhørende reaksjonsligninger.

b)  Vurder hvilket volum AgNO3(aq) du vil bruke i beregningen ut fra de tre titreringene.

c)  Beregn stoffmengden AgNO3 som går med i titreringen.

d)  Beregn stoffmengden Clog stoffmengden Na+ i 1,0 L Bris.

e)  Beregn konsentrasjonene av Clog av Na+ i milligram per liter Bris.

 

Anvendelser og sammenhenger

f)   Sammenlign verdiene fra e) med de oppgitte verdiene på en flaske med Farris.

g)  Finn ut hva innholdet av Na+, Cl og andre ioner er i havvann (sjøvann).

 

RISIKOVURDERING

Egenskaper ved stoffene

•   0,02 M AgNO3: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

•   0,008 M K2CrO4: Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

AgNO3 gir svarte flekker.

Spesielle tiltak

Unngå søl av AgNO3.

Avfallshåndtering

Titrerte løsninger tømmes i vasken og skylles ned med vann. Rester av AgNO3-løsninger tømmes i resteflaske for metallioner. Rester av K2CrO4(aq) tømmes i resteflaske for krom(VI)-forbindelser.