4.9 Kolorimetrisk bestemmelse av nitritt i vann på flere måter

I vann i naturen inngår nitrogen (N) i mange forskjellige forbindelser. Nitritt (NO2) i vann dannes ved oksidasjon av ammonium (NH4+), og nitritt kan oksideres videre til nitrat (NO3).  Se figur side 22. Dersom nedbrytning av organisk stoff fører til oksygenfattige forhold i vannet, kan nitritt hope seg opp. Nitritt i vann er et dårlig tegn og er uønsket av akvarieeiere på grunn av giftvirkningen på fisk.

I denne aktiviteten skal du bestemme nitrittinnholdet i vann fra en kloakkpåvirket bekk, et dårlig drevet akvarium eller en tillaget nitrittløsning kolorimetrisk. Nitritt danner et rødt fargestoff med Saltzmans reagens. Fargeintensiteten er et mål på NO2-konsentrasjonen. Du skal bruke et spektrofotometer eller et filterfotometer og også bestemme nitrittinnholdet med et analysesett fra en akvariebutikk.

 

Problemstilling

Er det samsvar mellom konsentrasjonen av nitritt i vann bestemt med analysesettet fra en akvariebutikk og resultatet når du bruker et spektrofotometer eller filterfotometer?

 

UTSTYR

Fellesutstyr

•   5,0 mg NO2/L, nitrittløsning*

•   Saltzmans reagens*

•   vannprøve, kan være fra:

    °   en kloakkpåvirket bekk

    °   et dårlig drevet akvarium

    °   en tillaget nitrittløsning*

•   analysesett for NO2-bestemmelse (fra en akvariebutikk)

•   spektrofotometer eller filterfotometer

 

Utstyr for gruppen

•   fem målekolber (eller målesylindre), 50 mL

•   gradert pipette, 10 mL

•   peleusballong

•   to begerglass, 150 mL

•   dråpeteller

 

* Oppskriftene står på sidene 196 og 198 / 197 og 200.

 

Fremgangsmåte og observasjoner

1)  Følg bruksanvisningen på akvariesettet og bestem konsentrasjonen av nitritt i vannprøven. Noter verdien.

2)  Lag fire standardløsninger med kjent nitrittkonsentrasjon ved å fortynne nitrittløsningen som inneholder 5,0 mg NO2/L. Overfør henholdsvis 2,0 mL, 3,0 mL, 5,0 mL og 8,0 mL av nitrittløsningen til hver sin 50 mL målekolbe. Merk kolbene 1−4. Tilsett 40 mL Saltzmans reagens til hver kolbe og fortynn med vann til merket.

3)  Ta 10,0 mL av vannprøven over i en 50 mL målekolbe. Tilsett 40 mL Saltzmans reagens (til merket).

4)  Rist de fem målekolbene og vent ti minutter på fargeutviklingen. Innstill spektrofotometeret på 550 nm (for et filterfotometer velges et filter i nærheten av 550 nm, eller helst det som gir størst absorbans). Nullstill først fotometeret mot en blindprøve (bare Saltzmans reagens i kyvetten). Mål så absorbansen for de fire standardløsningene (punkt 2) fortløpende ved å begynne med den løsningen som har lavest konsentrasjon. Noter absorbansen for hver løsning. Mål til slutt absorbansen på vannprøven med ukjent nitrittkonsentrasjon.

 

RISIKOVURDERING

Egenskaper ved stoffene

•   5,0 mg NO2/L og Saltzmans reagens: Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

Ingen

Spesielle tiltak

Ingen

Avfallshåndtering

Løsningene tømmes i vasken og skylles ned med vann.

 

Resultater og spørsmål

a)  Hva ble verdien for nitrittkonsentrasjonen målt med akvariesettet? Hvis nitritt på akvariesettet er oppgitt som milligram N/L, regn da om verdien til milligram NO2/L.

b)  Skriv inn verdiene for absorbansen i tabellen. Tegn standardkurven ved å sette av konsentrasjonen på førsteaksen og absorbansen på andreaksen.

c)  Bruk standardkurven til å bestemme konsentrasjonen av nitritt i vannprøven. Husk å ta hensyn til fortynningen i punkt 3. Hvordan samsvarer denne verdien for vannprøven med verdien du bestemte med akvariesettet?

 

Anvendelser og sammenhenger

d)  Nitritt er en gift for fisk, men er også uønsket i mat og drikke. Finn ut mer om hvorfor nitritt er uønsket i mat og drikke.

e)  Hva er grunnen til at enkelte matvarer likevel tilsettes nitritt?

 

Kolbe nr.

Nitrittløsning i kolben (mL)

Konsentrasjon (mg NO2/L)

Absorbansen målt ved … nm

blindprøve

0,0

0,00

 

1

2,0

0,20

 

2

3,0

0,30

 

3

5,0

0,50

 

4

8,0

0,80