Risikovurderinger kap 4

4.1 Forprøver på salter

Egenskaper ved stoffene

 • KBr(s), NaCl(s): Vurdert ikke merkepliktig.
 • CaCl2(s): Gir alvorlig øyeirritasjon
 • (NH4)2CO3(s): Farlig ved svelging.
 • Ba(NO3)2(s): Farlig ved svelging. Farlig ved innånding.
 • FeCl3 · 6H2O(s): Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Farlig
  ved innånding.
 • CuSO4 · 5H2O(s): Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet.
 • Pb(CH3COO)2(s): Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Farlig ved innånding. Mistenkes for å kunne
  forårsake kreft. Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. Kan forårsake organskader. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet.
 • 6 M HCl: Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Åpen flamme (gassbrenner).
 • Varm magnesiastift.
 • Fordamping av stoffer i gassflammen ved flammeprøver.

Spesielle tiltak

 • Flammeprøver skal utføres i avtrekk. Bruk briller.
 • Unngå løst hår og løse klær.
 • Ikke ta på magnesiastiften før den er helt
  avkjølt. 

Avfallshåndtering

 • Løsninger av KBr, NaCl, og rester av HCl tømmes i vasken og skylles ned med vann.
 • Rester av fast KBr, (NH4)2CO3 og NaCl løses i vann og tømmes i vasken.
 • Løsninger av Pb(CH3COO)2 og rester av fast Pb(CH3COO)2 tømmes i resteflaske for blyioner.
 • Løsninger av CuSO4, Ba(NO3)2, FeCl3 og rester av fast CuSO4, Ba(NO3)2 og FeCl3 tømmes i resteflaske for metallioner.

 

4.2 Påvisning av anioner

Egenskaper ved stoffene

 • NaCl(s), NaBr(s), CH3COONa(s), Na2SO4(s) og 0,1 M Ba(NO3)2: Vurdert ikke merkepliktig.
 • NaI(s): Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • Na2CO3(s): Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • NaNO3(s): Kan forsterke brann; oksiderende. Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • FeSO4 · 7H2O(s): Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden.
 • konsentrert H2SO4: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • 2 M H2SO4: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • 1 M HNO3: Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • 0,1 M AgNO3: Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • 6 M NH3: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.


Faremoment ved gjennomføringen

 • Utvikling av små mengder giftige gasser, NO og NO2, i nitrattesten.

Spesielle tiltak

 • Nitrattesten må utføres i avtrekk. 

Avfallshåndtering

 • Løsninger av NaCl, NaBr, CH3COONa, Na2SO4, Na2CO3, NaNO3 og 0,1 M Ba(NO3)2 tømmes i vasken og skylles ned med vann.
 • Rester av fast NaCl, NaBr, CH3COONa, Na2SO4 løses i vann, tømmes i vasken og skylles ned med vann.
 • Løsninger av Pb(CH3COO)2 og rester av fast Pb(CH3COO)2 tømmes i resteflaske for blyioner.
 • Løsninger av CuSO4, Ba(NO3)2, FeCl3 og rester av fast CuSO4, Ba(NO3)2 og FeCl3 tømmes i resteflaske for metallioner.
 • Rørene fra nitrattesten skylles med vann, i avtrekk, løsningen tømmes i vasken og skylles ned med mye vann.
 • Rester av H2SO4, HNO3 og NH3 tømmes i vasken, og skylles ned med mye vann.

 

4.3 Påvisning av kationer

Egenskaper ved stoffene

 • 0,1 M AgNO3: Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • 0,1 M Pb(CH3COO)2: Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. Meget giftig, med langtidsvirkning,
  for liv i vann.
 • 0,1 M CuSO4: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • 0,1 M FeCl3: Irriterer huden.
 • 0,1 M NiSO4: Kan forårsake kreft. Mistenkes å kunne gi genetiske skader. Kan gi fosterskader. Forårsaker
  organskader. Irriterer huden. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • 0,1 M ZnSO4: Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • 6 M NH3: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • 6 M HCl: Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • 1 M K2CrO4: Kan forårsake kreft ved innånding. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av
  luftveiene. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • 0,1 M FeSO4 , 0,1 M Ba(NO3)2, 0,1 M CaCl2, 0,2 M K3[Fe(CN)6], 0,2 M K4[Fe(CN)6], 1 M KSCN , 1 % dimetylglyoksim, 0,2 M Na2C2O4 og 1 M KI: Vurdert ikke merkepliktig.
 • Mettet Na2S(aq): Giftig ved hudkontakt. Farlig ved svelging. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig for liv i vann. Ved kontakt med syrer utvikles meget giftig gass.
 • 1 M Na2CO3: Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • 2 M NaOH: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • 2 M H2SO4: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • NH4Cl(s): Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Muligheter for utvikling av giftig gass fra Na2S.

Spesielle tiltak

 • Tester med Na2S må utføres i avtrekk. 

Avfallshåndtering

 • Løsninger av Na2CO3, FeCl3, CaCl2, K3[Fe(CN)6], K4[Fe(CN)6], KSCN, dimetylglyoksim, Na2C2O4, KI, NaOH og H2SO4 tømmes i vasken og skylles ned med vann.
 • Rester av fast NH4Cl løses i vann, tømmes i vasken og skylles ned med vann.
 • Løsninger av Pb(CH3COO)2 og rester av fast Pb(CH3COO)2 tømmes i resteflaske for blyioner.
 • Løsninger av CuSO4, NiSO4 og AgNO3 tømmes i resteflaske for metallioner.
 • Rester av Na2S-løsninger samles inn. De kan stå i avtrekk til de ikke lenger lukter, og så tømmes i vasken og skylles ned med vann.

 

4.4 Analyse av ukjente salter

Egenskaper ved stoffene

 • Se aktivitet 4.1, 4.2 og 4.3.
 • KMnO4(svovelsur aq): Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Se aktivitet 4.1, 4.2 og 4.3.

Spesielle tiltak

 • Se aktivitet 4.1, 4.2 og 4.3.

Avfallshåndtering

 • KMnO4-løsninger kan tømmes i vasken.
 • Se også aktivitet 4.1, 4.2 og 4.3.

 

4.5 Analyse av metaller og legeringer

Egenskaper ved stoffene

 • 6 M HCl: Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • 6 M HNO3: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • Konsentrert HNO3: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • 6 M NH3: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • Stoffer til kationanalysen, se aktivitet 4.3.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Åpen flamme (gassbrenner).
 • Pipettering av varme løsninger kan gi sprut.
 • Varme metallbiter.
 • Se også aktivitet 4.3.

Spesielle tiltak

 • Bruk briller.
 • Unngå løst hår og løse klær.
 • Ikke bruk dråpetellere på varme løsninger.
 • Ikke ta på varme metallbiter.
 • Se også aktivitet 4.3.

Avfallshåndtering

 • Løsninger av HCl, HNO3 og NH3 nøytraliseres eller fortynnes med minst en liter vann før de tømmes i vasken og skylles ned med mye vann.
 • Se også aktivitet 4.3.

 

4.6 Redokstitrering: bestemmelse av HClO i svømmebasseng

Egenskaper ved stoffene

 • 0,003 M (NH4)2Fe(SO4)2, DPD1-tablett, buffer med pH 4: Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Ingen

Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Løsningene tømmes i vasken og skylles ned med vann.

 

4.7 Redokstitrering: bestemmelse av svoveldioksid i hvitvin

Egenskaper ved stoffene

 • 0,0050 M I2 og stivelsesløsning: Vurdert ikke merkepliktig.
 • 2 M NaOH og 2 M H2SO4: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Ingen

Spesielle tiltak

 • Bruk briller

Avfallshåndtering

 • Løsningene tømmes i vasken og skylles ned med vann.

4.8 Fellingstitrering: bestemmelse av kloridkonsentrasjonen i Bris

Egenskaper ved stoffene

 • 0,02 M AgNO3: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • 0,008 M K2CrO4: Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

 • AgNO3 gir svarte flekker.

Spesielle tiltak

 • Unngå søl av AgNO3.

Avfallshåndtering

 • Titrerte løsninger tømmes i vasken og skylles ned med vann.
 • Rester av AgNO3-løsninger tømmes i resteflaske for metallioner.
 • Rester av K2CrO4(aq) tømmes i resteflaske for krom(VI)forbindelser.

 

4.9 Kolorimetrisk bestemmelse av nitritt i vann på flere måter

Egenskaper ved stoffene

 • 5,0 mg NO2/L og Saltzmans reagens: Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Ingen

Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Løsningene tømmes i vasken og skylles ned med vann.

 

4.10 Kolorimetrisk bestemmelse av kobber i kranvann

Egenskaper ved stoffene

 • 5,0 mg Cu2+/L, og cuprizonreagens: Vurdert ikke merkepliktig.
 • buffer til cuprizon: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

Faremoment ved gjennomføringen

 • Ingen

Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Løsningene tømmes i vasken og skylles ned med vann.