Risikovurdering kap 6

6.1 Tynnsjiktkromatografi av «grønnfarge» fra blader

Egenskaper ved stoffene

  • CH3COOC2H5(l), etylacetat: Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan
    forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • Løpemiddel: Meget brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Faremoment ved gjennomføringen

  • Brannfarlige og helsefarlige stoffer

Spesielle tiltak

  • Hele aktiviteten må utføres i avtrekk.
  • Bruk briller.
  • La papiret ligge i avtrekket til løsemidlet er dampet bort.

Avfallshåndtering

  • Løsningene tømmes i resteflaske for organiske løsemidler som inneholder oksygen.