Risikovurderinger kap 8

8.1 Enzymet katalase

Egenskaper ved stoffene

 • 1 M HCl og 3 % H2O2: Vurdert ikke merkepliktig.
 • 10 % H2O2: Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden.
 • 2 M NaOH: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • 0,1 M Pb(NO3)2: Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. Meget giftig, med langtidsvirkning,
  for liv i vann.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Ingen

Spesielle tiltak

 • Bruk briller

Avfallshåndtering

 • Løsninger av HCl, NaOH og H2O2 kan tømmes i vasken og skylles ned med vann.
 • Løsninger av Pb(CH3COO)2 tømmes i resteflaske for blyioner.

 

8.2 Proteaser i ananas og kiwi

Egenskaper ved stoffene

 • Ingen merkepliktige stoffer

Faremoment ved gjennomføringen

 • Ingen

Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Løsningene kan tømmes i vasken.

 

8.3 Enzymet pepsin og pH

Egenskaper ved stoffene

 • 10 % pepsinløsning og 2 M HCl: Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Ingen

Spesielle tiltak

 • Ingen

Avfallshåndtering

 • Løsningene kan tømmes i vasken.

 

8.4 Klorofyll

Egenskaper ved stoffene

 • Løsning av klorofyll fra kruspersille: Meget brannfarlig væske og damp.
 • 7 %-eddik og NaHCO3(s): Vurdert ikke merkepliktig.
 • 0,5 M CuSO4: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Åpen flamme (gassbrenner).
 • Fare for støtkoking.

Spesielle tiltak

 • Unngå løst hår og løse klær.
 • Reagensglass holdes på skrå for å hindre støtkoking.
 • Bruk briller.
 • Ikke ta på varmt glass.

Avfallshåndtering

 • Løsningene kan tømmes i vasken.