Risikovurderinger kap 10

10.1 Identifikasjon av noen vanlige plaster

Egenskaper ved stoffene

 • CH3COCH3(l), aceton: Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet
  eller svimmelhet.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Åpen flamme.

Spesielle tiltak

 • Bruk briller
 • Brenning av plast må utføres i avtrekk.
 • Unngå løst hår og løse klær.
 • Arbeid med aceton:
  • Må utføres i avtrekk.
  • Unngå åpen flamme og andre tennkilder.
  • NB! Ikke i samme avtrekk som plast brennes.

Avfallshåndtering

 • Aceton kan blandes med vann, tømmes i vasken og
  skylles ned med mye vann.

 

10.2 Nanopartikler av gull

Egenskaper ved stoffene

 • 1,0 mmol/L H[AuCl4], 5 % natriumsitratløsning, 5 % NaCl, 20 % sukrose og 7 %-eddik: Vurdert ikke merkepliktig.

Faremoment ved gjennomføringen

 • Åpen flamme.

Spesielle tiltak

 • Unngå løst hår og løse klær.

Avfallshåndtering

 • Løsninger tømmes i vasken og skylles ned med vann.