B

balansere en kjemisk ligning, innføre koeffisienter i en kjemisk ligning slik at det er like mange atomer av hvert grunnstoff og like stor ladning på hver side av reaksjonspilen.
base, et stoff som kan motta H+.
basekonstant, likevektskonstanten Kb for syre-base-likevekten:
H2O(l) + B–(aq) ↔ HB(aq) + OH(aq)
Likevektsuttrykket er [HB][OH]/[B] = Kb
basisk løsning, løsning av en base i vann.
basisk oksid, oksid som reagerer med vann og gir en basisk løsning.
batteri, en sammenkopling av to eller flere galvaniske celler som kan levere strøm.
batterikapasitet, den maksimale elektrisitetsmengden som kan trekkes fra et fulladet batteri, målt i amperetimer, Ah.
Beilsteins test, flammeprøve på kobbertråd. Grønn flamme påviser halogen.
binding, tiltrekning mellom to atomer.
biodiesel, drivstoff laget av biomasse tilpasset bruk i dieselmotorer.
biurettest, test med Cu2+(aq) der fiolett farge påviser protein.
brennverdi, den energien som blir frigitt ved fullstendig forbrenning av en gitt mengde brensel, vanligvis oppgitt i J/g eller kJ/kg.
brenselscelle, elektrokjemisk celle som omformer et brennbart stoff, som regel hydrogen, metanol eller etanol, direkte til elektrisk energi.
buffer, en løsning der pH-verdien endres lite ved tilsetning av noe sterk syre eller sterk base.
bufferkapasitet, stoffmengde sterk syre eller sterk base som kan tilsettes 1 liter buffer for at pH endres med ± 1 enhet.
bufferligningen, pH = pKa + log([base]/[syre])
bufferområde, pH-området der bufferen er virksom, definert som pH = pKa ±1
bunnfall, fast stoff som blir dannet i en fellingsreaksjon eller fra en overmettet løsning.
bærermolekyler, molekyler somflytter «noe» fra ett molekyl til et annet og får ikke-spontane reaksjoner til å skje. ATP er en energibærer som flytter en fosfatgruppe. NAD er en energibærer som flytter H-atomer (H+ og e).
bæregass, gass (ofte N2) som driver stoffer gjennom kolonnen i gasskromatografi.