C

cal, se kalori.
calvinsyklusen, mørkereaksjonene i fotosyntesen.
cellepotensial, cellespenning.
cellereaksjon, balansert ligning for redoksreaksjonen i en elektrokjemisk celle.
cellespenning, spenningen over elektrodene i en elektrokjemisk celle.
celleånding, reaksjonen i en levende celle der pyrodruesyre og oksygen omdannes til karbondioksid, vann og energi (i form av et stoff som kalles ATP, og varme).
cis-trans-isomeri, form for stereoisomeri knyttet til plassering av atomgrupper bundet til to C-atomer ved en dobbeltbinding. For like grupper: cis på samme side, trans på motsatt side.
coulomb, SI-enhet for elektrisk ladning/elektrisitetsmengde, forkortet C. 1 C = 1 As.