E

eddik, løsning av eddiksyre i vann.
edelgasser, grunnstoffene i gruppe 18: He, Ne, Ar, Kr, Xe og Rn.
edelt metall, metall som ikke blir oksidert av H+-ioner.
eksoterm reaksjon, en kjemisk reaksjon der energi frigjøres. Se entalpi.
ekstraksjon, prosess for å skille stoffer ved hjelp av forskjell i løselighet i et løsemiddel.
ekvivalenspunkt, når det er tilsatt like mange mol av stoffet i standardløsningen som det er mol i prøven.
elektrisitetsmengde, elektrisk ladning, målt i coulomb.
elektrode, metallet eller halvcellen som utgjør den ene delen av elektrokjemisk celle.
elektrodepotensial, størrelse med enheten volt som angir hvor lett et stoff lar seg redusere eller oksidere.
elektrokjemi, gren av kjemien som tar for seg sammenhengen mellom elektrisk strøm og kjemiske reaksjoner.
elektrokjemisk celle, et system der kjemisk energi overføres til elektrisk energi eller omvendt.
elektrolyse, bruk av en ytre strømkilde for å få en ikke-spontan reaksjon til å gå.
elektrolytt, et stoff som inneholder ioner som kan flytte på seg.
elektron, partikkel i atomet som har negativ ladning, e-.
elektronegativitet, et mål for den evnen et atom har til å trekke til seg et elektronpar som det har felles med et annet atom.
elektronpar, to elektroner som binder to atomer sammen.
elektronparbinding, kovalent binding.
elektronprikkmodell, modell som viser ytterelektronene i kovalente bindinger med prikker eller kryss rundt atomsymbolene.
elektronskall, område rundt atomkjernen der sannsynligheten for å treffe på elektroner er stor.
elektrontransportkjede, en serie redoksreaksjoner der det siste trinnet er at oksygen brukes og vann dannes.
eliminasjonsreaksjon, en reaksjon der et lite molekyl fjernes fra et større molekyl slik at det blir dannet en dobbeltbinding i det nye molekylet.
eloksering, det å belegge et metall med et korrosjonsbeskyttende oksidlag ved hjelp av elektrolyse, vanligvis brukt på aluminium.
emulgator, stoff med en polar og en upolar ende i molekylene. Hindrer to stoffer som ikke er løselige i hverandre, i å skilles.
emulsjon, finfordelte dråper av et stoff i et volum av et annet stoff der de to stoffene ikke er løselige i hverandre.
endepunkt, punktet der en titrering avsluttes, i praksis lik ekvivalenspunktet.
endoterm reaksjon, en kjemisk reaksjon der energi tas opp, DH > 0. Se entalpi.
energibærer, energiriktstoff (som H2 i en hydrogenbil og ATP i kroppen) som må fremstilles, og som frigjør energi gjennom en kjemisk reaksjon.
energikilde, naturlig forekommende energirikt stoff eller stråling.
enkeltbinding, kovalent binding dannet av ett elektronpar.
enprotisk syre, syre som bare kan avgi ett H+-ion per molekyl.
entalpi, H, et mål for energiinnholdet i et system.
entropi, S, et mål for uorden i et system.
E-nummer, tall som identifiserer et tilsetningsstoff i matvarer.
enzym, katalysator i celler, nesten alltid et protein.
essensiell aminosyre, aminosyre som må tilføres gjennom kosten for at kroppen skal kunne danne proteiner.
ester, kjemisk forbindelse dannet av en syre og en alkohol.
eter, forbindelse der to alkylgrupper er bundet til et O-atom
etikk, læren om moralen.