F

faradaykonstanten, en konstant for elektrisk ladning av et mol elektroner: 96 480 C/mol.
fase, homogen del av et system (gass, væske eller fast stoff).
Fehlings test, med Cu2+ i basisk løsning påvises et aldehyd eller reduserende sukkerart hvis det blir rødt bunnfall.
fellingsreaksjon, reaksjon i en blanding av to saltløsninger hvor det dannes et tungtløselig salt.
fenoler, stoffgruppe med molekyler der en eller flere OH-grupper er bundet direkte til en benzenring.
fenylgruppe, C6H5
fett, et triglyserid.
fettstoffer, lipider, biologisk materiale som omfatter triglyserider, fettsyrer, fosfolipider og steroider.
fettsyre, karboksylsyre med mer enn tre C-atomer, ofte mange. Mettete fettsyrer har bare enkeltbindinger, umettete fettsyrer har en eller flere dobbeltbindinger mellom C-atomer.
fiber, trevl, tråd, særlig i organisk vev.
filtrering, metode for å skille et fast stoff fra en væske eller en gass.
finstruktur, finere detaljer i et spekter.
flammeprøve, enkel analysemetode basert på hvordan et stoff brenner, eller på fargen på flammen.
flerprotisk syre, syre som kan avgi flere H+-ionerper molekyl.
flerverdig alkohol, alkohol med mer enn en –OH-gruppe i molekylene. (De sitter på forskjellige C-atomer.)
flyktig forbindelse, stoff med lavt kokepunkt.
forbindelse, kjemisk stoff som er bygd opp av to eller flere atomtyper bundet sammen i et bestemt forhold.
forbrenning, eksoterm reaksjon mellom et stoff og oksygengass. Fullstendig forbrenning: overskudd av oksygengass, ufullstendig forbrenning: for lite oksygengass.
formelenhet, formel som angir ioneslagene og forholdet mellom dem i en ioneforbindelse.
formelmasse, summen av atommassene for atomene i en formelenhet med enhet u.
fosfolipider, fettstoffer satt sammen av glyserol, to fettsyrer, fosforsyre og en nitrogenforbindelse.
fotosyntese, endoterm reaksjon i grønne planter, drevet av sollys, slik at karbondioksid og vann omdannes til glukose og oksygen.
fragmention, atomgruppe som har en elektrisk ladning.
fritt radikal, atomgruppe med et uparet elektron.
frysepunkt, smeltepunkt.
funksjonell gruppe, atomgruppe i et organisk molekyl som gir forbindelsen karakteristiske kjemiske egenskaper.
funksjonelt materiale, stoff med bestemte optiske, magnetiske eller elektriske egenskaper.