H

Haber-Bosch-prosessen, metode for industriell fremstilling av ammoniakkgass fra hydrogengass og nitrogengass.
halogenene, grunnstoffene i gruppe 17: F, Cl, Br, I og At.
halogenert hydrokarbon, hydrokarbon der ett eller flere H-atomer er byttet ut med halogenatom.
halvcelle, elektrode i en løsning eller et fast stoff som inneholder bevegelige ioner. To halvceller koplet sammen er en elektrokjemisk celle.
halvreaksjon, delreaksjon som enten viser oksidasjonen eller reduksjonen i en redoksreaksjon.
halvtitrerpunkt, når det i en titrering av en syre er tilsatt så mye base at halvparten av syren har reagert. Ved titrering av en svak syre med en sterk base er løsningen en buffer ved halvtitrerpunktet, og [H3O+] =Ka.
hardt vann, vann som inneholder oppløste kalsium- og magnesiumsalter.
harskning, uønsket oksidasjon av fettstoffer, særlig umettede. Gir illeluktende stoffer.
heksose, monosakkarid med seks C-atomer i molekylene.
herdeplast, plast med sterke tverrbindinger mellom polymerkjedene. Tåler høyere temperatur enn termoplast uten å mykne.
heterogen blanding, blanding der sammensetning og egenskaper varierer fra sted til sted i stoffet.
heterogen likevekt, likevekt mellom stoffer i ulike aggregattilstander.
homogen likevekt, likevekt mellom stoffer i samme aggregattilstand.
homolog serie, en serie der molekylformelen øker med CH2 fra en forbindelse til den neste i rekken.
homøopati, alternativ behandling der sykdom «helbredes» med stoffer som frembringer de samme symptomene som sykdommen.
hovedgrupper, gruppene1, 2 og 13–18 i periodesystemet.
hydratisert ion, ion omgitt av vannmolekyler.
hydrofil, vanntiltrekkende.
hydrofob, vannfrastøtende.
hydrogenbinding, enbinding mellom et H-atom på et elektronegativt atom og et ledig elektronpar på et annet elektronegativt atom i nabomolekylet.
hydrokarboner, en forbindelse som er bygd opp av bare C- og H-atomer.
hydroksidion, OH.
hydroksylgruppe, −OH.
hydrolyse, opptak av et vannmolekyl til et større molekyl som derved spaltes i to.
hygroskopisk, vanntiltrekkende.
hypotese, en forklaring man tror kan være riktig; foreløpig teori.