I

ikke-ionisk tensid, stoff der hver partikkel har en upolar (hydrofob) hydrokarbonkjede og polare (hydrofile) grupper. En slik partikkel har ingen ladet atomgruppe (ion).
ikke-metall, grunnstoff som ikke har metallkarakter.
indeks, tall som viser antall atomer av en type i en formel.
indikator, et stoff som skifter farge enten i en syre-base-reaksjon eller i en redoksreaksjon.
inhibitor, et stoff som reduserer farten på en kjemisk reaksjon.
innskuddsgrunnstoffene, grunnstoffene i gruppene 3–12 i periodesystemet.
ion, elektrisk ladet atom eller gruppe atomer.
ionebinding, elektrisk tiltrekning mellom ionene i et salt.
ionebytter, bytting av ioner mellom et fast stoff og en vannløsning. En kationebytter bytter ut positive ioner, og en anionebytter bytter ut negative ioner.
ioneprodukt (= Q), det samme uttrykket som for likevektskonstanten (K), men reaksjonen er ikke ved likevekt, så Q #  K.
ioneforbindelse, salt, bygd opp av ioner.
irreversibel prosess/reaksjon, en reaksjon som i praksis ikke lar seg snu.
isomerer, forskjellige molekyler med samme molekylformel.
isoelektrisk punkt, den pH-en der molekylene i et stoff, f.eks. en aminosyre, har like mange positive som negative ladninger og derfor er elektrisk nøytral.
isolert system, system som ikke kan utveksle energi eller stoff med omgivelsene.
isotaktisk polymer, alle sidegruppene i polymeren ligger på samme side av planet gjennom polymerkjeden.
isotoper, atomer med samme atomnummer, men forskjellig nøytrontall.
IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, en internasjonal organisasjon for nasjonale kjemiske selskaper. Vedtar nomenklaturregler og navn på nye grunnstoffer.