L

lakmus, syre-base-indikator med omslagsområde (rød–blå) 5,0–8,0.
lantanoidene, grunnstoffene fra 57La til 71Lu i periodesystemet.
Le Châtelier-prinsippet, «Når en dynamisk likevekt påvirkes utenfra, vil likevekten forskyves slik at effekten av påvirkningen blir mindre.»
ledig elektronpar, elektronpar på et atom som ikke inngår i en kovalent binding.
legering, blanding av to eller flere grunnstoffer som har egenskaper som et metall.
lettmetall, metall med tetthet på under 5 g/mL.
likevektskonstant, K for en likevektsreaksjon. For reaksjonen
aA(aq) + bB(aq) ↔ cC(aq) + dD(aq) er
[C]c · [D]d
_________ = K
[A]a · [B]b
lipid, fettstoffer som finnes naturlig.
lukket system, system som kan utveksle energi med omgivelsene, men ikke stoffer.
lut, en vannløsning av en sterk base, vanligvis NaOH (natronlut).
lysreaksjoner, prosess som er avhengig av lysenergi, og som skjer i kloroplastene (grønnkornene) i planteceller.
løpemiddel, væsken som er den mobile (bevegelige) fasen i papir- og tynnsjiktkromatografi.
løselighet, konsentrasjonen av løst stoff i en mettet løsning ved en bestemt temperatur og et bestemt trykk. Løses mer enn 1 g av stoffet i 100 mL vann, er stoffet lettløselig. Mellom 1 og 0,01 g er tungt løselig, og under 0,01 g er uløselig.
løselighetsprodukt, likevektsutrykket for en mettet løsning av et tungt løselig eller uløselig salt. Eksempel: Ksp(PbCl2) = [Pb2+] · [Cl]2