M

makromolekyl, stort molekyl som består av tusenvis av atomer bundet sammen med kovalente bindinger.
makronivå, når vi har nok stoff til at vi kan observere stoffet med sansene våre.
masseprosent, forholdet mellom massen i gram av et stoff i 100 g blanding og denne blandingen.
massespektroskopi (MS), analysemetode til påvisning av små mengder av en organisk forbindelse. Molekylene blir bestrålt med elektroner og går over i positivt ladede fragmentioner som vi kan bestemme massen av, og som er karakteristiske for de funksjonelle gruppene i molekylet.
massetetthet, tettheten av et stoff oppgitt i g/cm³ = g/mL.
massevirkningsloven, likevektsutrykket, uttrykk for konsentrasjonen av stoffene ved likevekt. Se likevektskonstanten.
materiale, fast stoff som det kan lages noe nyttig av.
metall, stoff med glans som lett leder varme og elektrisk strøm, og som lar seg smi og valse.
metallbinding, sterk binding mellom positive metallioner i en «sjø» av bindingselektroner.
mettet hydrokarbon, alkan.
mettet løsning, løsning der det er likevekt mellom et stoff i fast form og stoffet i løsning.
micelle, en kule av tensidanioner som har de polare hodene pekende ut av kulen.
midlertidig dipol, et molekyl som i et øyeblikk har en positiv og en negativ del.
mikrometer, 1 mm = 1 ∙ 10−6 m.
mikronivå, når vi beskriver oppbygningen og reaksjonene til stoffer ved hjelp av atomer, molekyler eller ioner.
mineral, et homogent, fast og naturlig forekommende grunnstoff eller en uorganisk forbindelse med krystallstruktur.
mitokondrium, organell («lite organ») i cellen der celleåndingen finner sted.
mobil fase, gass eller væske som beveger seg over en stasjonær fase i kromatografi.
modell, en forenklet fremstilling av virkeligheten.
mol, SI-grunnenhet for stoffmengde: 1 mol er en stoffmengde som inneholder 6,022 × 1023 partikler av stoffet. Hvilken partikkel man mener, må angis.
molar masse, Mm, massen i gram per mol av et stoff; benevning g/mol.
molar løsning, løsning av et stoff der konsentrasjonen er angitt med symbolet M (1 M = 1 mol/L).
molart volum, Vm,volumet i L per mol av en gass ved 25 oC og 1 atm. Det er 24,5 L/mol.
molekyl, to eller flere atomer som er bundet sammen til en nøytral enhet.
molekylformel, formel som forteller hvor mange atomer det er av hver atomtype i et molekyl.
molekylmasse, summen av atommassene for atomene i et molekyl med benevningen u.
monoglyserid, ester dannet av glyserol og en fettsyre.
monomer, forbindelse som består av små molekyler som kan binde seg sammen til store molekyler (polymer).
monosakkarid, enkelt karbohydrat med fra tre til ni C-atomer i molekylene.
moral, de reglene og verdiene vi er oppdratt til å leve etter.
mykner, tilsetningsstoff til polymer for å gjøre plast mykere.
mørkereaksjoner, en syklus av reaksjoner som skjer i kloroplastene, og der CO2 blir redusert til glukose.