N

nanopartikkel, partikkel som består av fra 10 til 1000 atomer.
nanomateriale, materiale som er bygd opp av nanopartikler.
nanometer, 1 nm = 1 × 10–9 m.
nanoteknologi, metode for å bygge opp et materiale atom for atom.
natronlut, løsning av NaOH i vann.
naturgass, gassblanding (hovedsakelig metan) fra petroleusmsfelt.
netto ioneligning, en reaksjonsligning der bare de ionene som reagerer, er tatt med i ligningen.
nettverksstoff, et uorganisk stoff som består av store molekyler med kovalente bindinger i et tredimensjonalt nettverk.
1H-NMR-spektroskopi, metode for å bestemme strukturen av molekylene i et organisk stoff. Metoden bygger på at 1H i molekylene har spinn og et magnetisk dipolmoment. I et magnetfelt gir dette opphav til energinivåer. Radiobølger kan føre til overgang mellom energinivåene og gi topper i et spekter som er karakteristisk for stoffet.
nomenklatur, navneregler.
nukleon, fellesnavn for nøytron og proton.
nukleontall, summen av antall protoner og nøytroner i en atomkjerne.
nukleotid, forbindelse bygd opp av en nitrogenbase, et monosakkarid og en fosfatgruppe.
næringsstoff, et stoff som inngår i stoffskiftet eller bidrar til vekst eller funksjon i en organisme.
nøytral løsning, løsning med pH = 7.
nøytralisering, reaksjon mellom en syre og base.
nøytron, elementærpartikkel uten elektrisk ladning med omtrent samme masse som et proton.