P, Q

PAH, polysykliske aromatiske hydrokarboner.
parameter, målbar egenskap.
parafin, flytende brennstoff, fraksjon, fra destillasjon av råolje.
parafiner, brukt i oljebransjen om alkaner.
passivering, reaksjon som gjør metallflate motstandsdyktig mot korrosjon.
pentose, karbohydrat med fem C-atomer i molekylet.
peptid, polymer av mindre enn ca. 50 aminosyrer.
peptidbinding, binding mellom to aminosyrer: –CO–NH–.
periode, horisontal rad grunnstoffer i periodesystemet.
periodesystemet, en ordning av grunnstoffene etter atomnummer i grupper og perioder slik at likheter og forskjeller mellom grunnstoffene kommer frem.
peroksid, stoff som inneholder atomgruppen –O–O–.
petrokjemi, organisk kjemi som omhandler stoffer og reaksjoner med råvarer fra petroleum (olje og naturgass).
pH, et mål for konsentrasjonen av oksoniumioner i en vannløsning pH = −log[H3O+].
planpolarisert lys, lysbølger som bare svinger i ett plan.
plassiffer, tall på et C-atom i den lengste sammenhengende rekken av C-atomer der den funksjonelle gruppen inngår.
plast, ordet er hentet fra det greske «plastikos», som betyr formbar. Brukes nå om formbare, polymere stoffer/materialer.
pOH, et mål for konsentrasjonen av hydroksidioner i en vannløsning, pOH =−log[OH].
polar kovalent binding, binding mellom to atomer der bindingselektronene er forskjøvet mot det ene atomet.
polart løsemiddel, væske av polare molekyler.
polart molekyl, molekyl som har en eller flere polare bindinger og utad er en dipol.
polyamid, polymer laget ved en kondensasjonsreaksjon og bundet sammen med amidbindinger (−CO–NH−).
polyester, polymer laget ved en kondensasjonsreaksjon og bundet sammen med bindingen −COO−.
polymer, stoff dannet av en eller flere monomerer som bindes sammen med kovalente bindinger i lange kjeder.
polymerisering, reaksjon mellom en eller flere monomerer til en polymer.
polypeptid, kjede av mange aminosyrer bundet sammen med peptidbindinger.
polysakkarid, polymer dannet av mange monosakkarider.
ppb, parts per billion (1 · 10–9).
ppm, parts per million (1 · 10–6).
primær alkohol, alkohol der −OH-gruppen i molekylene er bundet til et C-atom som selv bare er bundet til ett C-atom.
primært amin, amin der N-atomet i molekylene bare er bundet til ett C-atom.
primærstruktur, rekkefølgen på aminosyrene i et peptid.
produkt, stoff som dannes i en kjemisk reaksjon.
prostetisk gruppe, atomgruppe som er fast bundet til proteinet i et enzym.
protein, naturligpolymer av mer enn 50 aminosyrer.
protolyse, syre-base-reaksjon.
protolysegrad, brøkdelen i prosent av en svak syre som er spaltet i ioner.
protonspekter, 1H-NMR-spekter.
påvisningsreaksjon, enkel kjemisk analysemetode der man tilsetter et reagens som reagerer på en karakterisk måte med det stoffet man ønsker å påvise.
 
Q
Q, ioneproduktkonstanten. Se ioneprodukt.