R

R, forkortelse for enatomgruppe i et molekyl. Brukes om en sidegruppe som er alkylgruppe i organiske molekyler, og også om den gruppen som karakteriserer den enkelte aminosyren.
radikal, se fritt radikal.
radioaktivitet, utsendelse av partikler eller stråling fra en ustabil atomkjerne.
rangorden, regel i navnsetting av organiske forbindelser; gruppen med høyest rang gir stoffet hovednavnet.
raffinering, rensing og separering i fraksjoner ved hjelp av destillering.
reagens, stoff(ofte løsning) som brukes til påvisning av andre stoffer.
reaksjonsfart, farten på en kjemisk reaksjon oppgitt i konsentrasjonsendring per tidsenhet.
reaksjonsmekanisme, modell for hvordan en kjemisk reaksjon foregår i detalj.
reaktant, utgangsstoff i en kjemisk reaksjon.
redokspar, den oksiderte formen og den reduserte formen av et stoff, f.eks. Cu2+/Cu.
redokstitrering, en kvantitativ analysemetode basert på en redoksreaksjon mellom prøveløsning og standardløsning.
redoksreaksjon, en reaksjon hvor det foregår både en oksidasjon og en reduksjon. Man kan se om en reaksjon er en redoksreaksjon ved å beregne oksidasjonstallene.
reduksjon, en prosess der oksidasjonstallet til atomet reduseres og elektroner tas opp eller forskyves. (I en reduksjon kan også oksygen avgis eller hydrogen tas opp.)
reduksjonsmiddel, et stoff som kan redusere et annet og derved selv bli oksidert.
reduksjonspotensial, størrelse med enheten volt som angir hvor lett et stoff lar seg redusere. Standard reduksjonspotensial for et stoff har symbolet Eө og er målt i forhold til H+ ved standard tilstand.
redusert form, den reduserte formen av et stoff i et redokspar.
rent stoff, stoff med én kjemisk formel (i motsetning til en blanding).
repeterende enhet, en del (enhet) som gjentar seg i strukturformelen til et stort molekyl, ofte brukt i polymerkjemi.
reversibel reaksjon, en reaksjon som kan gå begge veier.
rusting, korrosjon av jern i fuktig luft.
røntgendiffraksjon,spredning av røntgenstråler fra en krystall. Kan brukes til å bestemme strukturen (oppbygningen) av en krystall.
råvann, vann fra naturen som ledes inn til vannverk for behandling.
råolje, mineralolje (petroleum) slik den kommer rett fra oljebrønnen.
råtning, bakteriell nedbrytning med eller uten oksygentilgang.