S

sakkarid, karbohydrat.
salt, forbindelse bygd opp av ioner.
saltbro, rør o.l. med ioner som brukes til å gi elektrisk forbindelse i en indre krets mellom to halvceller i en galvanisk celle.
sekundær alkohol, −OH-gruppen i molekylene er bundet til et C-atom som selv er bundet til to C-atomer.
sekundærstruktur, måten kjeden av aminosyrer i et protein er bundet sammen på med hydrogenbindinger og gir en spiral eller et bånd / en trapp.
sekundært amin, forbindelse der N-atomet i molekylene er bundet til to alkylgrupper (R1−NH−R2).
separasjon, atskillelse.
sidegruppe, alkylgruppe bundet til en sammenhengende hydrokarbonkjede.
SI-enhet, enhet i det internasjonale enhetssystemet (Système International d´Unités).
sintring, oppvarming av pulver til en temperatur der partiklene i pulveret klistres sammen.
sitronsyresyklusen, en del av celleåndingen med stadig omdanning av karboksylsyrer i hverandre og danning av ATP, CO2 og reduserte energibærere.
skymodell, atommodell der elektronene beskrives som en sky rundt atomkjernen.
skallmodell, atommodell der elektronene beskrives som skall rundt atomkjernen.
smeltepunkt, temperaturen for et stoff der det er likevekt mellom væskefase og fast fase.
solfaktor, viser hvor mange ganger virkningen av UV-stråling reduseres.
speilbildeisomerer, strukturisomerer som er speilbilde av hverandre uten å kunne overlappe hverandre. Speilbildeisomerer kalles også optiske isomerer fordi de dreier planpolarisert lys hver sin vei.
spekter, elektromagnetisk stråling absorbert eller emittert fra en prøve tegnet som funksjon av strålingens frekvens eller bølgelengde.
spektroskopi, analysemetode basert på opptak av spektre.
spenningsrekken, reaktivitetsrekke, begrep som brukes i naturfag. I spenningsrekken er metaller ordnet etter evnen de har til å avgi elektroner i en vannløsning. En spenningsrekke er en enkel form for tabell over standard reduksjonspotensialer.
spontan reaksjon, en reaksjon som går av seg selv.
sporstoff, i ernæring: nødvendigmineral som finnes i kroppen i små mengder (4 g eller mindre).
standardkurve, i kolorimetri: kurve som viser sammenhengen mellom absorbans og konsentrasjonen av en løsning.
standardløsning, løsning med kjent konsentrasjon til bruk i analyse.
standard tilstand, 1 mol/L og trykk på 1 atm.
stasjonær fase, ubevegelig fase i kromatografi.
sterk base, base der alle partiklene kan ta opp H+ fra vannmolekyler.
sterk syre, syre der alle partiklene kan avgi H+ til vannmolekyler.
steroid, stoff med et bestemt grunnskjelett på fire ringer i molekylene, f.eks. kolesterol og testosteron.
stereoisomerer, enten speilbildeisomerer eller cis-trans-isomerer.
stoff, alt som opptar plass og har masse.
stoffgruppe, gruppe stoffer som inneholder den samme funksjonelle gruppen.
stoffmengde, n, mengden av et grunnstoff, en kjemisk forbindelse eller et ion målt i mol.
strekformel, tegning av et organisk molekyl der hjørnene og endene er C-atomer med tilhørende H-atomer.
struktur, oppbygningen i rommet av et molekyl eller en krystall som viser hvordan alle atomene ligger i forhold til hverandre.
strukturformel, formel som viser hvordan atomene er bundet sammen i et molekyl.
strukturisomerer, to forbindelser som har samme molekylformel, men forskjellig strukturformel.
størkning, overgang fra flytende til fast form.
støkiometri, beregninger på grunnlag av en balansert reaksjonsligning.
støtkoke, koke plutselig, med et støt, slik at væsken spruter opp; skjer når væsken får høyere temperatur enn kokepunktet.
sublimere, gå direkte fra fast tilstand til gass.
substitusjonsreaksjon, et atom eller en atomgruppe i et molekyl erstattes med et annet atom eller en atomgruppe.
substrat, stoff som et enzym virker på og omdanner.
sukkerarter, mono- og disakkarider (som alle smaker søtt).
sukrose, vanlig sukker; et disakkarid som er en sammenkopling av glukose og fruktose.
surhetsgrad, pH.
sur løsning, vannløsning med pH < 7.
sur nedbør, regn og snø som inneholder syre slik at pH-en i vannet er mindre enn 5,6.
surt oksid, et oksid som reagerer med vann og gir en sur løsning.
svak base, en base som i liten grad tar opp H+ fra vannmolekyler.
svak syre, en syre som i liten grad avgir H+ til vannmolekyler.
syklisk forbindelse, forbindelse der molekylene inneholder en eller flere ringer.
sykloalkan, alkan med C-atomer er bundet sammen i en ring, generell formel CnH2n.
sykloalken, forbindelse med molekyler i en ring og med en eller flere dobbeltbindinger mellom C-atomer i ringen.
syntese, fremstilling av stoff.
syntetisk stoff, stoff som er fremstilt i en fabrikk eller på et laboratorium.
syre, et stoff som kan avgi H+.
syre-base-par, en syre og en base som bare skiller seg fra hverandre med ett H+-ion.
syre-base-titrering, analysemetode for å bestemme mengden syre eller base i en prøve ved nøytralisering.
syrekonstant, Ka, likevektskonstant for syre-base-likevekten HA(aq) + H2O(l) ó
H3O+(aq) + A(aq). Likevektsuttrykket er [H3O+][A–]/[HA] = Ka.
system, stoffene som deltar i en reaksjon.
systematisk navn, navn på en kjemisk forbindelse bestemt etter vedtatte regler.
såpe, natrium- eller kaliumsalt av en fettsyre med lang karbonkjede.