T

tensid, forbindelse med en hydrofob ende (fettsyredel med lang karbonkjede) og en hydrofilende, brukes i vaskemidler.
termoplast, plast som mykner ved oppvarming slik at den kan formes.
tertiær alkohol, −OH-gruppen i molekylene er bundet til et C-atom som selv er bundet til tre C-atomer.
tærtiærstruktur, dentredimensjonale formen av et protein, dannet ved bindinger mellom R-gruppene i aminosyrene.
tertiært amin, amin derN-atomet i molekylene er bundet til tre alkylgrupper.
tetraedervinkel, 109o (egentlig 109,5o), vinkelen mellom H−C−H i et CH4- molekyl.
tetthet, masse per volumenhet.
tilsatsstoff, stoff tilsatt en polymer for å gi en plast med bedre bruksegenskaper.
tilsetningsstoff, stoff som i små mengder tilsettes et produkt for å gi produktet spesielle egenskaper. For mat har tilsetningsstoffene et E-nummer.
tilskuerioner, ioner i en ionereaksjon som ikke deltar i reaksjonen.
tilstandssymbol, bokstav i en parentes som viser aggregattilstanden til et stoff, f.eks. (g).
titrering, kvantitativ analysemetode for å bestemme mengden av et stoff i en løsning ved hjelp av en standardløsning.
titrerkurve, kurve som viser endring av pH i en titrering av enten en svak syre med en sterk base eller en svak base med en sterk syre.
Tollens test, test for å påvise aldehyd der Ag+(aq) reduseres til Ag(s), sølvspeil.
totalreaksjon, summen av delreaksjoner i en kjemisk prosess.
trans-fettsyre, umettet fettsyre der C-kjeden på hver side av dobbeltbindingen er trans i forhold til hverandre.
trans-isomerer, to molekyler der to like grupper som er bundet til hvert sitt C-atom i >C=C<, ligger på hver sin side av dobbeltbindingen.
triglyserid, ester av glyserol og tre (like eller forskjellige) fettsyrer.
trippelbinding, binding der tre elektronpar holder to atomer sammen.
trivialnavn, vanlig brukt daglignavn på en kjemisk forbindelse.
tungmetall, metall med tetthet på over 5 g/mL. I miljøsammenheng kalles alle metaller med atomnummer over 20 for tungmetaller.
tynner, løsemiddelblanding (ofte av estere, ketoner og dimetylbenzen) som brukes til å fortynne maling og lakk.
tynnsjiktskromatografi, kromatografi der den stasjonære fasen er et tynt belegg av et metalloksid på en glass- eller metallplate.
tørrdestillasjon, kraftig oppvarming av fast stoff som ikke lar seg smelte. Når oppvarmingen skjer uten tilgang av oksygen, brytes stoffet ned til nye forbindelser som kan destilleres av.
tørrelement, batteri der elektrolytten er tilsatt et fortykningsmiddel slik at den ikke renner.
tørkemiddel, et stoff som absorberer vann.