Sammendrag kapittel 6

 •  For å beskrive energiforandringer i kjemiske reaksjoner og andre ­ prosesser er det nødvendig å skille mellom system og omgivelser. Systemet består av stoffene som deltar i prosessen, mens resten av universet er omgivelsene.

 • Varme er den energien som utveksles på grunn av en temperatur­ forskjell mellom systemet og omgivelsene.

 • Entalpi (H) er et mål for varme, og ΔH er den varmen som blir ­ utvekslet mellom system og omgivelser når prosessen foregår ved konstant trykk og temperatur (slik det vanligvis skjer på laboratoriet).

 • Entalpiendringen ΔH kan måles eller beregnes. Når  ΔH < 0, er ­ prosessen eksoterm. Da avgir systemet varme til omgivelsene. Når ΔH > 0, er prosessen endoterm. Da mottar systemet varme fra omgivelsene.

 • Entropi (S) er et mål for uorden, og for et stoff gjelder 

  Sgass >> Svæske > Sfast stoff

 • Ved alle spontane prosesser øker ΔSuniverset

 • T står for temperaturen målt i kelvin (K).

  T = 273 K ved smeltepunktet for is. Trinnene på kelvinskalaen er lik trinnene på celsiusskalaen, dvs. 1 K = 1 oC.

 • En prosess er spontan når ΔH - TΔS < 0.

 • En eksoterm prosess (ΔH < 0) der entropien øker (ΔS > 0), er alltid spontan. En endoterm prosess (ΔH > 0) der entropien minker (ΔS < 0) er aldri spontan.