Sammendrag kapittel 3

  • En redoksreaksjon er en reaksjon der ett stoff blir oksidert og et annet samtidig blir redusert.

  • Et stoff blir oksidert når det avgir elektroner. Et stoff blir redusert når det tar opp elektroner. Et redokspar består av den reduserte og den oksiderte formen av et stoff.

  • Når oksidasjonstallet til et atom øker, blir atomet oksidert. Når oksidasjonstallet til et atom minker, blir det redusert. Oksidasjonstall er et hjelpemiddel til å holde rede på både delvise og fullstendige elektronoverføringer.

    – I organiske forbindelser setter vi oksidasjonstall bare på C-atomet i eller ved den funksjonelle gruppen. Vi kan se at en organisk forbindelse oksideres hvis oksidasjonstallet til C-atomet øker. Av formelen for en forbindelse kan vi også se at den er blitt oksidert hvis molekylet har tatt opp ett O-atom, eller hvis det er gitt ut to H-atomer.

  • Balansering av redoksreaksjoner gjør vi ved bruk av oksidasjonstall eller ved hjelp av to halvreaksjoner.

  • En forbrenningsreaksjon er en eksoterm, spontan reaksjon der et stoff reagerer med oksygengass i luften og blir oksidert. Fotosyntese er en ikke-spontan endoterm reaksjon drevet av solen.

  • Antioksidanter hindrer eller minsker oksidasjoner og dermed ødeleggelse av produkter.